Wij geloven:

 • Dat er één God is die hemel en aarde heeft gemaakt.
 • Dat God één Wezen is bestaande uit drie Personen; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die samen als de Ene God van Abraham, Izaak en Jacob worden aangeduid in de Bijbel.
 • Dat God ons naar Zijn evenbeeld maakte met de bedoeling een relatie met Hem aan te gaan.
 • Dat deze relatie is verbroken toen de mens in opstand kwam door Zijn geboden naast zich neer te leggen.
 • Dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is en dat studie van Zijn Woord mogelijk maakt te ontdekken wat God van ons verlangt.
 • Dat Jezus Christus Gods Zoon is die 2000 jaar geleden mens werd om precies naar Gods voorschriften te leven door de Vader te eren en in onze plaats te sterven.
 • Dat dit de uitvoering was van Gods plan, zoals voorspeld in de Bijbel: de rechtvaardige Christus zou sterven voor hen die in Hem zouden geloven: Hij droeg zowel onze schuld als onze straf. Hij maakte onze redding van de dood en daarmee het eeuwige leven mogelijk.
 • Dat de dood van Jezus aan het kruis de perfecte samenkomst van Gods Rechtvaardigheid en Liefde was.
 • Dat wij als Christenen niet beter zijn dan anderen maar slechts, omwille van bovenstaande, onze schuld erkennen aan God en Zijn geschenk van Genade in nederigheid aannemen. God adopteert zij die dat doen als Zijn kinderen.
 • Dat Jezus drie dagen na zijn dood weer tot leven is gekomen. Dit is het bewijs dat Hij God is en macht heeft over de dood. Kort na zijn wederopstanding is Hij op eigen wil en kracht teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Totdat Hij zal terugkomen om over de wereld te oordelen. De mensen die bij Hem horen zullen eeuwig bij Hem zijn. De anderen zullen eeuwig uit Gods nabijheid worden verwijderd. Dit is waarom Christenen hun geloof zo belangrijk vinden: de keuze die we allemaal in dit leven maken (de keuze voor of tegen God) is bepalend voor de eeuwigheid.
 • Dat God Zijn kinderen begeleidt met Zijn Woord (de Bijbel) en zijn Geest. Ook roept Hij hen op samen te komen als zijn gemeente (kerk). Op die manier mogen we op aarde iets van God weerspiegelen.
 • Dat een Christelijk bestaan inhoudt dat we, naast het eren van God, zijn wil op aarde dienen uit te voeren zoals beschreven in de Bijbel: door, als ware kinderen van onze Hemelse Vader, oprechte liefde te koesteren voor een ieder. Ook voor hen die ons niet liefhebben. (Mattheus 5:44-48).

Amen

Wie Zijn Wij

Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ dat ‘verdediging’ betekent.

Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het informeren van de gewone christen en niet-christen over zaken die vanuit apologetisch oogpunt een rol spelen onder christenen. Denk hierbij aan het verdedigen van ons geloof tegenover bijvoorbeeld kritiek van atheïsten en moslims. Dat doen we door middel van video’s en artikelen waarmee we in gewone mensentaal de soms lastige theologische kwesties uitleggen waar christenen mee worstelen of waar critici hun pijlen op richten. Dit kan gaan over kritiek die men heeft geuit op de Bijbel, waar wij een academisch verantwoorde weerlegging voor aanbieden die de gewone man op straat ook kan begrijpen.

Maar het kan ook een kritische noot zijn richting een andere religie. Niet om mensen aan te vallen maar om de kritiek die het Christendom al eeuwen krijgt ook eens om te draaien, om te zien of het wereldbeeld waaruit critici soms redeneren wel zo goed te verdedigen is als men doet voorkomen. In dat licht moet u onze video’s en artikelen zien die volledig gewijd zijn aan het onder de loep nemen van een aspect van een andere religie.

Daarnaast ligt één van onze speerpunten op het voeren van publiekelijk debat. Waarom publiekelijk? Omdat discussie voeren op zichzelf vrijwel nooit (direct) zal leiden tot het overtuigen van de gesprekspartner. Die heeft immers zelf ook een mening waar hij sterk in gelooft. Debat is dan ook voor de toeschouwer; voor de twijfelaar die nog niet weet waar hij moet zoeken of die de antwoorden van twee religies naast elkaar wil leggen.

Kortgezegd: Wij bestaan uit een groep christenen die bij elkaar is gekomen voor één gemeenschappelijk doel: Het Evangelie verkondigen vanuit een theologische, probleemoplossende basis.

De Bijbel geeft ons daarbij in 1 Petrus 3:15 de moed en inspiratie:  

Wees altijd bereid tot verantwoording (brontaal: Apologia) aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”

Kijk op de Islam

Hoewel Deo Volente NL geen specifieke mening heeft over moslims en deze ook niet wil hebben omdat iets dergelijks altijd zal uitkomen op generalisering, willen we toch een verduidelijkende visie geven om eventuele misverstanden weg te nemen.

Het is begrijpelijk dat mensen die in hun diepste wezen zeker zijn van hun geloofsovertuiging, iedere kritiek op hun religie zeer persoonlijk opvatten. Deo Volente NL erkent en begrijpt dit als Christelijke organisatie maar al te goed.

Het is echter belangrijk te beseffen dat kritiek op de Islam niet betekent dat men automatisch iets heeft tegen de mensen die deze religie volgen.

We illustreren dit graag met een voorbeeld vanuit Islamitisch oogpunt: Er is geen moslim op de wereld die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Anders zou deze persoon immers geen moslim zijn. Want de ontkenning dat God ooit gezegd heeft een zoon te hebben, is een belangrijk deel van het Islamitische beeld van God. Een moslim is daarmee dan ook automatisch kritisch op het Christelijk geloof, in die zin dat deze er niet in gelooft en het derhalve beschouwd als een valse religie.

Veel Moslims houden dit binnenshuis, maar veel andere Moslims uiten deze kritiek door bijvoorbeeld de relevante verzen uit de Koran te citeren, of door in discussie te gaan met Christenen. Ook zijn er in Nederland alleen al talloze Islamitische websites opgericht die zich volledig richten op het weerleggen van het Christelijk geloof.

Dan is er dus sprake van moslims die kritiek uiten op het Christendom, richting de volgers van die religie. Dat raakt Christenen ook persoonlijk. Maar ook daar is het besef noodzakelijk dat deze kritiek (als het goed is) wordt gericht op de religie zelf en geen minachting is richting de Christenen. Verschil van inzicht hoort nu eenmaal bij het leven en we zijn vrij om deze kritiek te uiten, zolang men elkaar niet doelbewust kwetst.

Wij van Deo Volente NL zijn ons (vaak meer dan onze critici) bewust van het onderscheid tussen de Islam en Moslims. Dikwijls, wanneer wij het woord ‘Islam’ uitspreken, antwoordt men alsof wij het woord ‘moslims’ gebruikten. Maar als Islamkritiek niet meer mag, omdat het moslims kan kwetsen, dan mag kritiek op het Christendom ook niet meer omdat het christenen kan kwetsen. En dat zou betekenen dat geen moslim meer mag wijzen op de (in zijn ogen) valse leer dat Jezus de Zoon van God is. Zoiets zou natuurlijk absurd zijn en zelfs een beperking van de geloofsvrijheid van moslims. Tegelijk zou dus ook de christen zijn geloofsvrijheid beperkt zien worden, wanneer hij niet meer mag zeggen dat Jezus de Zoon van God is en de Islam het bij het verkeerde eind heeft.

Een ieder die onze video’s kent, weet dat wij continu het onderscheid tussen de Islam en moslims waarborgen. Dat maakt het mogelijk om onze Islamitische medemens lief te hebben. Want hoewel wij de Islam niet liefhebben, zoals wij ook het Bhoeddisme en Hindoeisme niet prijzen, zo hebben wij de Moslims, de Bhoeddisten en de Hindoes wel lief.

In de praktijk heeft dit dan ook geresulteerd in goede verstandhoudingen met verschillende moslims, waarvan een aantal zelfs bekeerd is ten tijde van het contact met onze organisatie. Hoewel God degene is die deze mensen bekeerd, ervaren wij het als een zegen om het van dichtbij mee te mogen maken. Een zegen die niet in ons bijzijn zou geschieden als die persoon in de periode daarvoor geen naastenliefde van onze organisatie had ervaren.

Vanuit een respectvolle dialoog denken wij dat het mogelijk moet blijven om elkaar te vertellen over de absolute waarheid zoals wij die zien.

Gods zegen!

Deo Volente NL

Onze visie op abortus

Hoe je het ook wendt of keert, abortus ligt gevoelig bij mensen. En wij vinden dat eigenlijk al zo veelzeggend. Want als een foetus daadwerkelijk in geen miljoen jaar een echt levend kind kon zijn, zouden de emoties bij mensen die de huidige Abortuswet verdedigen niet zo hoog oplopen.

Daarom is de visie van Deo Volente NL aangaande abortus uiterst conservatief. Dat betekent dat we ten allen tijde willen voorkomen dat we te vroeg zouden oordelen over de rechten van het ongeboren kind. Wij denken dat de huidige Nederlandse wetgeving zo’n vroegtijdig oordeel is, waarbij de centrale vraag helaas niet is geweest hoe het nou precies zit met dat ongeboren wezentje dat “verwijderd” wordt.

We zien namelijk dat de huidige wetgeving zich vooral concentreert op de rechten van de moeder. Deo Volente NL is uiteraard pro-vrouw. Maar we zijn ook pro-kind. En daarom pleiten wij ervoor dat in iedere situatie waarbij een moeder ongewenst zwanger is, niet uitsluitend wordt gekeken naar de wensen van de vrouw, maar steeds weer die afweging wordt gemaakt tussen het leed dat het kind (mogelijk) overkomt en dat van de moeder, wanneer zij de zwangerschap zou moeten uitdragen. De filosofie noemt zo’n dilemma een ‘keuze tussen twee kwaden’.

In onze optiek is er, dankzij de huidige wetenschap meer dan ooit bekend over het ongeboren leven. Ze weten dat het hartje al klopt na ongeveer 6 weken. Ook weten zij dat het ongeboren kind al mogelijk pijn kan voelen na 10 weken. Dat zijn getallen waar je toch van schrikt als je weet dat de Nederlandse wetgeving abortus toestaat tot 24 weken (6 maanden).

Het valt ons op dat beleidsbepalers geen consistent antwoord kunnen geven op de vraag waarom 24 weken de grens is en niet 30 weken of 35. Want hoewel men zou verwachten dat die grens zou zijn getrokken omdat men vindt dat het na die tijd een echt kind is dat je vermoord, is dat totaal niet de grondslag voor die wetgeving. De reden is gelegen in het feit dat een kind vanaf 24 weken in theorie kan worden gered dankzij de huidige technologie op dit gebied, mocht het te vroeg geboren worden. Dat is een reden die echter niets te maken heeft met de vraag wanneer het nou wel en geen kind is.

En zelfs al zou de wetenschap in het onwaarschijnlijke geval ooit kunnen aangeven dat het geen kind is, dan nog is het voor Deo Volente NL geen reden om abortus geen moord te noemen. De wetenschap kan geen structurele criteria geven voor wat een mens een mens maakt en bovendien functioneert en oogt het kind zoals een ieder van ons in dat stadium van zijn of haar bestaan. Het blijft dus het ontnemen van het recht op een volwaardig leven, zolang de soortgenoten van het nieuwe wezentje het niet de tijd geven rustig uit te ontwikkelen in de moederschoot. Dus voor ons maakt het niet uit hoe snel na de bevruchting je een abortus uitvoert, het blijft het wegnemen van een vaststaande toekomst. En wie heeft het recht nu eigenlijk om dat te doen?

Voor meer informatie over onze standpunten inzake abortus, verwijzen wij jullie graag naar de volgende video’s en artikelen.

Onze Video’s over Abortus:

Onze Artikelen over Abortus in andere media: