Het heilige Koran experiment weerlegd

 

“Geen vrouwelijk gezag in de kerk? De Bijbel noemt minstens 6 vrouwelijke profeten.
Welke religie kent dit fenomeen? Zegt u het maar.”

“Het afhakken van de vrouwenhand was een noodzakelijke
afschrikwekkende straf 
in Oud Testamentische tijden,
gericht tegen het om zeep helpen van het pensioen 
van een man
en daarmee zijn overlevingskansen op oudere leeftijd
en die van zijn voltallige gezin.”

“Het eten van het vlees van hun zonen betreft een uitgekomen profetie
die 
de Bijbel verderop zelf Beschrijft maar niet Voorschrijft.
Het is pertinent 
geen gebod van God.”

“Homoseksualiteit wordt, zoals ook in het Boeddhisme,
gezien als immoreel seksueel gedrag. De straf daarop
in het Oude Testament is sinds het ontstaan van het
Christendom echter niet meer van toepassing.”

1.  Het spelletje
2.  Zelf weerleggende kritiek
3.  Hypocriete Media
4.  Een zelfde soort experiment
5.  Weerlegging kritiek op Bijbelverzen

5.1  Inleiding
5.2  de Inhoud

5.2.1  Vrouwen die onderwijs geven
5.2.2  “Hak haar hand eraf”
5.2.3  “U zult het vlees uwer zonen eten”
5.2.4  Homoseksualiteit

6. Nawoord richting christenen en niet-christenen

_________________________________________________________________________________________

In 2013 wijdde Deo Volente NL al een video aan een onwetenschappelijk stukje onderzoek dat meer leek op propaganda voor de Koran over de rug van de Bijbel. En dat alles onder het mom van “neutrale beschouwing”. De nu zo populaire video “het heilige Koran experiment” van de heren van het bekende Youtube-kanaal “Dit is Normaal” maakt gebruik van een variant van deze bedenkelijke tactiek. Het doel van de makers is helder: ‘minder snel oordelen over de Koran want als we hetzelfde met de Bijbel doen komt die er misschien wel slechter vanaf’.

Dit is in feite het proberen te weerleggen van rommel met nieuwe rommel. En daar wordt niemand beter van.

We zullen de methodiek van de makers in dit artikel bespreken en uiteraard ingaan op de door hen aangehaalde Bijbelverzen, waarbij tevens het uitermate bedrieglijke knip- en plakwerk van de heren zal worden blootgelegd.

1. Het spelletje

 

Wat beide heren gedaan hebben is het vooraf implanteren van een bepaalde gedachte bij de mensen die zij interviewen op straat. Veel mensen vergeten echter dat ZIJ degenen waren die de suggestie bij de mensen wekten dat de Koran een gewelddadig boek zou zijn. De mensen die zij aanspreken hebben daar vooraf geen mening over en worden heel duidelijk geleid in het beeld van een gewelddadige Koran: eerst wordt de suggestie gewekt, vervolgens wordt het “bewezen” met ondersteunende verzen. Daarna wordt de mensen duidelijk gemaakt dat zij in het ootje zijn genomen. Maar beste heren, jullie waren het die zeiden dat de Koran gewelddadig is. Zij volgden jullie. Hoe flauw is het om de boel eerst zelf op te bouwen en dan om te draaien en te zeggen: “aww jullie hadden vooroordelen over de Koran.” Nee, jullie maakten hen wijs dat er slechte dingen in de Koran staan en zij geloofden jullie. Dat is wel even iets anders.

2. Zelf weerleggende kritiek

 

Wat we wel vaker zien bij mensen die kritiek hebben op islamcritici, is dat ze eigenlijk zelf niet weten op wie ze nu eigenlijk een antwoord aan het formuleren zijn. Ook doet men zelf vaak geen moeite het verschil te maken tussen moslimhaat, wat te allen tijde verworpen dient te worden, en islamkritiek. Het lijkt uit hun mond vaak alsof dit hetzelfde is, maar dat is natuurlijk onzin.

Wat dit experiment dan ook vooral laat zien, is dat het “Islamdebat” jarenlang verkeerd en on-inhoudelijk is gevoerd. Het feit dat dit filmpje zoveel impact heeft en mensen met de neus op de feiten drukt is een bewijs dat zowel de Koran als de Bijbel nooit eerlijk zijn behandeld door het grote publiek. Meningen over de Islam werden aangezien voor meningen over moslims en vice versa. Vandaar dat we in onze maatschappij inmiddels de negatieve connotaties van “racisme”, “discriminatie” en “moslimhaat” associëren met een ieder die kritiek uit op de Islam. Terwijl de islam mens noch bevolkingsgroep is. De Islam is een religie die wordt opgemaakt uit eeuwenoude geschriften en niet uit het op zichzelf staande gedrag van moslims. Het is die enorme drempel geweest die het daadwerkelijke islamdebat al die jaren heeft tegengehouden terwijl de negatieve herrieschoppers alle aandacht kregen met hun ongefundeerde Islam/moslimkritiek. Dat heeft vervolgens weer geleid tot even oneerlijke en onwetenschappelijke Koran verdedigingen van mensen die er de ballen verstand van hebben en gewoon moslims willen helpen als mens.

Deo Volente NL roept al jaren dat we van beide onnozele kampen af moeten en het over de inhoud moeten gaan hebben: Wat leert de Koran, los van wat een moslim doet in zijn leven. Want we gaan ook niet zeggen dat de Koran alcohol promoot, omdat we zoveel moslims kennen die wel een biertje lusten op zaterdagavond. Dat is onwetenschappelijke onzin. Ook als het positief klinkt.

3. Hypocriete Media

 

En dan komen we vanzelf bij het punt van de hypocriete media. Want diezelfde redacties die voorheen hebben meegewerkt aan bij elkaar gelogen positieve klanken over de Koran, maken nu massaal items over het “koran experiment.” Ze doen daarmee alsof ze mee protesteren tegen het zomaar oordelen over een religieus boek, terwijl ze dit zelf al jaren doen. Want nogmaals: ook als je een positieve conclusie trekt die nergens op wordt gebaseerd behalve contextloze fabricaties, dan is dat een oneerlijke en goedkope verdraaiing van de realiteit. Laten we elkaar niet in de maling nemen: als er wordt gesteld dat Mein Kampf een mooi boek is omdat Hitler ook goede dingen zei over andere volken, dan is dat geen uitgebalanceerd onderzoek. Ook niet als de conclusie iets is waar we beter van slapen. Een leugen blijft een leugen.

Zo heeft Umberto Tan het bijvoorbeeld gepresteerd om voor miljoenen kijkers een Koranvers verkeerd te citeren vanaf een blaadje. Had hij de Koran zelf maar gepakt, dan zou hij als jurist nooit het argument hebben gemaakt dat dit boek leert dat het doden van welk mens dan ook gelijkstaat aan het doden van een hele mensheid. Wat Umberto daar in werkelijkheid deed was namelijk het corrupt maken van Koranteksten om zijn eigen doel erdoorheen te drukken. Ironisch genoeg is dat precies waar de Islamitische Staat (IS) van wordt beschuldigd.

4. Een zelfde soort experiment

 

Om te laten zien dat de methode uit het genoemde filmpje vals en onwetenschappelijk is, wil ik u uitdagen om eenzelfde soort gedachte experiment met mij toe doen. Dit zal niet hetzelfde effect hebben omdat u al weet wat ik van plan ben, maar het punt zal toch duidelijk worden.

Ik leg u een drietal uitspraken voor van Adolf Hitler, welke u kunt terugvinden in zijn boek Mein Kampf, dat relatief gemakkelijk te krijgen is in Nederland. Denkt u even na over wat u daarvan vindt, voordat u verder leest:

“…Joden zijn de slechtste der schepselen!”

“Doodt de joden totdat zij zich onderwerpen en een speciale jodenbelasting betalen!”

“Ik zal alle joden verwijderen uit dit land en niemand behalve ons soort mensen overlaten!”

Heeft u het gelezen? Erg he? Kan eigenlijk niet, zo’n boek relatief toegankelijk voor onze jeugd, of vindt u van wel?

Maar weet u … dit was helemaal niet Mein Kampf. Dit waren twee verzen uit de Koran (het woord van Allah) gevolgd door één uitspraak van de Islamitische profeet Mohammed.

U kunt dat nalezen in respectievelijk: de Koran Soera 98 vers 6 en Soera 9 vers 29 en Sahih Muslim, boek 19 hadith 4366.

Dus “haha” u bent gefopt: Mein Kampf is misschien wel een negatief boek maar wat moeten we dan wel niet over de Koran denken als deze zaken daar in staan?

Nu zeg ik er direct bij wat de heren van ‘Dit is Normaal’ achterwege lieten. Namelijk dat er nuances zijn met betrekking tot de door mij nu aangehaalde Koranverzen en de uitspraak van Mohammed. Maar bent u bereid die nuances voor u zelf te gaan onderzoeken? En was u dat ooit van plan met de in het filmpje genoemde Bijbelverzen? En voor de nuance van welk boek staat u eigenlijk het meest open?

Men moet zich realiseren dat voor iedere religie geldt dat er gedegen onderzoek moet zijn om duidelijke leerstellingen te onttrekken uit de geschriften. Dat is geen spel voor kleuters met een gele markeerstift. Daarnaast moeten we beseffen dat de uitkomst niet identiek hoeft te zijn. Het is dus niet bij voorbaat een gegeven dat beide boeken zowel positieve- als negatieve passages kennen en derhalve onderhevig zijn aan wat de beschouwer er ook maar uit wil halen. Waar we naartoe moeten is een totale beschouwing van beide boeken, waarbij rekening gehouden wordt met historische context en het morele voorbeeld van beide laatste profeten, te weten: Jezus Christus en Mohammed. Onze mening is dat de verschillen dan duidelijk worden.

5. Weerlegging kritiek op Bijbelverzen

 

En dan nu de inhoud hoewel daarvan bar weinig te vinden is in het filmpje van de heren van ‘Dit is Normaal’.

5.1 Inleiding

 

Als we de Bijbel lezen en stoppen na het Oude testament dan missen we de vervulling van het complete verhaal, in Jezus. Het feit dat Jezus een nieuw convenant bracht, waarin een nieuwe mens (een tweede Adam) kan opstaan en zich mag ontdoen van alle zonden en hardheid van de wereld die het Oude Testament probeerde te reguleren, schijnt als het ware een licht terug op dat Oude Testament. En zonder dat licht zullen we een zeer verwrongen beeld krijgen van het boek waaruit de heren citeerden.

In een gedegen beschouwing van de gehele Bijbel en al haar profeten kan men simpelweg niet voorbijgaan aan het feit dat dit totale Oude Testament in vervulling komt in Jezus Christus die voor ons christenen als een moreel voorbeeld dient. En wat voor moreel voorbeeld is dat dan? Zoals we weten sprak hij over het houden van je vijand, het leven als rechtvaardige en het voorzien in de noden van je medemens. En dat terwijl Jezus sprak over het Oude Testament alsof het van Zijn eigen lippen gekomen is. Hij kende het Oude Testament door en door, gaf erin les op een manier die ongekend was in die tijd en zijn boodschap was er één van liefde. Liefde voor God, liefde voor de medemens, ja zelfs liefde voor mensen die Hem haatten.

U kunt nu natuurlijk voor de interpretatie van de jongens van ‘Dit is Normaal’ gaan inzake het Oude Testament. Maar wij gaan liever voor de interpretatie van Jezus Christus, in wie dat Oude Testament tot vervulling is gekomen.

5.2 De inhoud

 

We beginnen met een heel bedenkelijk trucje van beide heren. Ze kunnen nooit ontkennen wat ik u ga uitleggen over hun tactiek. Ze citeren op een gegeven moment de woorden “Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft…” en plakken daar heel snel een totaal andere zin aan die heel toevallig ook over vrouwen gaat: “…dan moet u haar hand afhakken.”

Wees eerlijk: dacht u ook dat ze hiermee één vers voorlazen waarin wordt gesteld dat iemand (God?) wil dat vrouwen die het lef hebben te gaan onderwijzen hun handen moeten worden afgehakt? Zo klonk het wel he? Nu weet u dus dat het twee totaal niet bij elkaar horende verzen zijn. Een gemeen trucje van beide heren dat hun bedenkelijke motivatie ontegenzeggelijk bewijst. Kennelijk konden ze niet genoeg haatpassages vinden en moesten ze dingen aan elkaar plakken. Maar welke verzen waren het dan wel precies?

5.2.1 Vrouwen die onderwijs geven

 

We beginnen met de eerste:

Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, 12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderwijs geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. 13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. 14 En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; (1 Timotheus 2:11-14).

Wat u ook vindt van dit vers en hoe u het ook wilt interpreteren anno 2016: er staat nergens dat de vrouw haar hand moet worden afgehakt wanneer zij toch onderwijs geeft.

Het is verder goed om enige balans aan te brengen in de kennis van het vrouwbeeld in de Bijbel. Het vers werd door de heren aangehaald om te laten zien dat de vrouw ondergeschikt wordt gemaakt aan de man. Laten we eens kijken hoe Paulus, waarvan nog weleens wordt gesteld dat hij negatief is over vrouwen, schrijft over de behandeling van vrouwen:

“Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. 26 Christus zonderde zijn Gemeente voor Zichzelf af.” (Efeziërs 5:25-26)

Daarnaast zijn er verschillende opinies binnen het christendom over de rol van de vrouw als onderwijzer in de kerk. Meerdere opinies geven aan dat de moderne vrouw, die volwaardig meedoet op de educatie- en arbeidsmarkt, gevrijwaard is van het verbod van Paulus in 1 Timotheüs 2. Andere meningen opperen dan ook dat Paulus hier ageerde tegen een specifieke ontwikkeling binnen de gemeente waaraan zijn brief was gericht.

Daarnaast spreekt de Bijbel in beide testamenten zeer uitvoerig over een batterij aan vrouwelijke gezagvoerders en profetessen in de Bijbel. Denkt u daarbij aan Miriam, Debora, Chulda, Priscilla, Febe. Maar ook natuurlijk Rebecca en Esther en Rachel.

Sterker nog: de Bijbel beschrijft tenminste 6 vrouwelijke profeten. Welke religie kent dit fenomeen? Zegt u het maar. Of vraag het aan de jongens van “Dit is Normaal.” Die weten het vast wel. Het behoeft geen uitleg dat een ware profeet de hoogst mogelijke positie is binnen het geloof, hoger dan een leraar in de kerk.

Dit was hun enige vers uit het Nieuwe Testament, dat veelal bolstaat van leerstellingen als: “hou zelfs van je vijand” en “als iemand je vervloekt, zegen deze persoon terug” en “heb elkander lief”. Alle andere passages komen uit het Oude Testament, dat in zijn geheel is geopenbaard voordat het Christendom bestond. De wetten die erin staan, waarvan de overtreding normaal gesproken door een rechtbank moest worden vastgesteld, zijn niet voor vandaag van toepassing omdat er geen theocratie is en ook nooit dient te komen. Dat geldt dus ook voor het nu volgende vers dat aan het vorige stukje werd geplakt door de jokkebrokjes van “Dit is Normaal.”

5.2.2 “Hak haar hand eraf”

 

“Wanneer mannen met elkander vechten en de vrouw van de een komt tussenbeide om haar man te bevrijden uit handen van degene die hem slaat, en zij steekt haar hand uit en grijpt hem bij zijn schaamdelen, 12 dan zult gij haar hand afkappen; gij zult haar niet ontzien.” (Deuteronomium 25 vers 11 en 12)

Hier lezen we dat er een behoorlijk strenge straf wordt gezet op het gewelddadig omgaan met de edele delen van de man. Het is tevens de enige mutilatie straf in de Wet van Mozes. Haar hand moest worden afgehakt nadat een rechtbank haar schuld hierin had vastgesteld. De objectieve lezer mag zich hier afvragen hoe vaak zo’n straf nu daadwerkelijk werd uitgevaardigd door de joodse rechtbank. Volgens sommige bronnen is het ook zo dat de joodse rabbijnen normaliter een boete van een ‘handswaarde’ instelden als strafmaat voor een dergelijk vergrijp (Pulpit Commentary) en dus niet daadwerkelijk een hand afhakten. Dit kan heel goed te maken hebben gehad met het idee van de rabbijnen dat de strafmaten in het Oude Testament heel goed samen kunnen gaan met de genade van God indien een situatie daarom vraagt.

Maar bedenkt u zich vooral of het niet met name bedoeld is als een groot afschrikmiddel voor het in gevaar brengen van de ‘kinderbijslag’ van een man. Want die woordspeling bestaat niet voor niets in onze taal. Het krijgen van kinderen was voor een man (en zijn vrouw) namelijk in die tijd, naast een bron van geluk, ook simpelweg hun pensioen. Het krijgen van kinderen bepaalde in grote mate je overlevingskansen na de leeftijd waarop je nog kon werken. Want hoe moesten mannen precies aan hun levensonderhoud komen na die leeftijd? Juist: hun kinderen, die het werk op dat moment al zouden hebben overgenomen, dienden te voorzien in het levensonderhoud van de ouders. Zonder die voorziening zou het echtpaar zo goed als verloren zijn. Niet heel vreemd dus dat daar een afschrikwekkende straf op werd geplaatst in een tijd van zo’n 3000 jaar geleden. Laat die nuances even op u inwerken.

Maar waarom gaat het vers dan specifiek over vrouwen die deze straf dienden te krijgen?

Veel joodse geleerden schreven daar al lang geleden over op dat de vrouw, vanwege haar fysieke  ongelijkwaardigheid in een gevecht, sneller geneigd is om naar de testikels (oftewel de zwakke plek van de man) te grijpen om zo het gevecht te winnen. Dit kan een reden zijn geweest waarom de wet in kwestie zich specifiek richt op vrouwen, naast de al aangehaalde kwestie van het in gevaar brengen van iemands overlevingskansen na de levensjaren van arbeid.

5.2.3 “U zult het vlees uwer zonen eten”

 

We gaan naar misschien wel het meest weerzinwekkend klinkende stukje vers dat ze hebben aangehaald in de video. Daarbij is het echter vooraf goed om te weten dat de Bijbel op veel plekken beschrijvend is in plaats van voorschrijvend, zoals een krant dat ook is. Als de krant verslag doet van incest of kannibalisme dat heeft plaatsgevonden, dan beschuldigen we de krant immers ook niet van immoraliteit. Wat God hier doet is profetie geven van wat voor weerzinwekkends er in de toekomst zou gebeuren door toedoen van het zondige leven van de mensen. Deze profetie zou later uitkomen en wordt verderop in de Bijbel beschreven. Zelfs buiten-bijbelse bronnen, zoals Josephius, bewijzen dat dit daadwerkelijk is gebeurd. Iets wat de hippe jongens van “Dit is Normaal” natuurlijk niet weten. Hier eerst het door hen aangehaalde vers:

“En indien gij desondanks niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft verzetten, 28 dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden, 29 en gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten.” (Leviticus 26:27-29 & Deuteronomium 28:53)

Wat hier direct opvalt is dat God een straf uitspreekt over het op dat moment zeer zondige volk van Israël. Waar hij echter begint over dat men het vlees van de eigen kinderen zal eten, beschrijft hij iets dat ZIJ zullen doen. Dat is dus uit hun eigen beweging omdat zij door hun zonden zo ver zullen zinken dat zij als monsters zullen worden. En dat er tot op de dag van vandaag veel weerzinwekkende dingen gebeuren op de aarde, waaronder kannibalisme, dat weet iedereen.

Maar zoals gezegd: wat vooral belangrijk is, is dat het hier een profetie betreft die ook is uitgekomen en die de Bijbel nota bene even verderop zelf beschrijft. Ook de beroemde historicus uit de Oudheid Flavius Josephus beschrijft het incident (De bello Judaico, l. 6. c. 3. sect. 4). De jongens hebben de Bijbel dus niet echt gelezen, maar gewoon wat verzen van een website geknipt en geplakt en deze vervolgens gemarkeerd in de Bijbel.

Zo lezen we het volgende in 2 Koningen 6:28-29:

“Daarom hebben wij mijn zoon gekookt en hem opgegeten, maar toen ik de volgende dag zei: “Dood nu uw zoon, dan kunnen wij hem opeten,” had ze hem verborgen.’ Toen de koning dit hoorde, scheurde hij zijn kleren. De mensen die toekeken, zagen door de scheur die hij erin maakte, dat hij daaronder een rouwgewaad op zijn blote lichaam droeg.”

 

Het misleidende van de video die we hier bespreken is dat ze eigenlijk net doen alsof er in de Bijbel staat dat God mensen opdraagt om hun kinderen te eten, wat natuurlijk een absurde claim is die niet serieus te nemen valt. Maar het eten van menselijk vlees, oftewel kannibalisme, is door allerlei mensen gedaan vanwege uiteenlopende redenen. Het is behoorlijk onrechtvaardig om een beschrijving in de Bijbel te laten klinken als een gebod van God. En als de heren beweren dat ze hiermee slechts willen aantonen dat hetzelfde knip- en plakwerk gebeurt met de Koran, dan dienen zij aan te tonen wie, met welke Koranpassage hetzelfde heeft gedaan. Dat is zinvol, oprecht en inhoudelijk verantwoord. Wij vermoeden echter dat zij zulk bewijs niet kunnen produceren. In elk geval niet met dezelfde snelheid als hun experimentje in elkaar is geflanst.

5.2.4 Homoseksualiteit

 

En dan nog hun laatste vers:

“Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. “ (Leviticus 20:13)

Aangaande dit onderwerp moeten we ons wederom realiseren dat christenen onder geen enkele omstandigheid worden opgeroepen om homoseksuelen ter dood te brengen. Zelfs niet als zij daar zelf om zouden vragen, zoals onze huidige wetgeving dit steeds vaker toestaat in geval van suïcidale mensen. Deze strafmaat uit het Oude Testament is voor de christen niet van toepassing. Niet vandaag en niet 2000 jaar geleden. De christen moet wel kunnen bekennen dat homoseksualiteit in de Bijbel gezien wordt als seksuele immoraliteit, net zoals bijvoorbeeld de geestelijk leider van veel Boeddhisten, de Dalai Lama, het omschrijft als seksueel wangedrag dat onnatuurlijk is en niet thuishoort in het leven van een boeddhist.

Maar zoals we lezen in Johannes 4 spreekt Jezus met een Samaritaanse vrouw waarvan Hij weet dat zij 5 maal getrouwd was en op dat moment samenwoonde zonder getrouwd te zijn. Ondanks haar seksuele immoraliteit en overtreding van Gods wetten daaromtrent, was Jezus bereid haar de genade te schenken van het levende water.

Waarom dan die wet in het Oude Testament?

De wet heeft altijd als een spiegel gewerkt. De mens moest weten wat seksuele immoraliteit is voordat het kan weten dat het vermeden dient te worden. Dit geldt net zo goed voor diefstal, overspel, moord, et cetera. Daar moest een straf op staan om te laten zien hoe zwaar het weegt voor God.

Nu leven we in een tijd dat een christen als nieuw mens kan opstaan uit de eeuwige dood en zonder wet zijn pad kan bepalen. De hardheid van sommige Oud Testamentische wetten is niet meer nodig. Het gaat om het geloof in God dat je rechtvaardig maakt in Zijn ogen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Islamitische geloof, is er geen enkele oproep voor de christen om te streven naar een theocratie, oftewel een rechtssysteem binnen een land waar Gods wet regeert vanuit de Overheid en waar lijf- en andere straffen in gegeven konden worden. Bij ons wordt de Bijbelse wet nageleefd in ons hart. Ieder voor zichzelf en zonder de zonde van een ander fysiek te moeten bestraffen.

6. Nawoord richting christenen en niet-christenen

 

Wij maken dit artikel met name omdat veel christenen ons hebben gevraagd dit te doen. Daarnaast lijken veel ongelovige mensen overtuigd van het kwaad van de Bijbel door het zien van dit filmpje. Naar beide groepen willen we heel duidelijk zijn:

Voor de christen: Wie daadwerkelijk in een geloofscrisis valt vanwege één zo’n werelds filmpje, moet zijn fundament gaan verstevigen. Dus, beste broeder of zuster, als deze woorden voor jou zijn, wees dan wijs en ga werken aan je bijbelkennis en breng je geloof in de praktijk, zodat je niet over een half jaar weer een storm meemaakt en jouw huis weer opnieuw moet worden gebouwd (Mattheus 7:24-27).

Voor de ongelovige: Wie niet doorheeft dat de methode van dit experiment zeer misleidend is, die snapt het gewoon niet. Je kunt niet oprecht benieuwd zijn naar de Bijbel of de Koran terwijl je de oren laat hangen naar dit soort filmpjes. Wie afgaat op halve citaten, snel achter elkaar geplakt, zonder enige context of begrip van de totale Bijbel, die zal zich nooit echt bekend kunnen maken met de mooie leerstellingen van de Bijbel. Je zult daarmee slechts jezelf tekort doen en niet het Heilige Boek. Wees oprecht en streef het goede na. Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat dat geen slecht idee is.

En voor een ieder dit tot dit punt heeft gelezen nog even een knipoog: Gefeliciteerd, u bent geen product van een groot deel van deze generatie dat zich wel laat omkletsen door een bij elkaar geknipt filmpje van 4 minuten maar te lui is om een artikel te lezen dat daadwerkelijk op deze zaken in gaat.

Gods Zegen voor een ieder die dit artikel leest. Met dank aan de Heer,

die alle dingen mogelijk maakt

In Jezus Naam

Deo Volente NL