Jihadisten

deel IV:

72 Maagden in de Hemel

 

Het klinkt als een hele slechte grap maar de stichter van het Islamitische geloof beweerde in heldere taal dat moslims in de hemel maagden krijgen. En niet om mee te rummikuppen.

Het begint een eentonig verhaal te worden: een groep bijzonder onvriendelijke moslims predikt een islam die in vele ogen afgrijselijke dingen kent, waarop andere moslims het tegenovergestelde beweren. De buitenstaander gaat vervolgens zelf op onderzoek uit en komt er tot zijn verbazing achter dat de onvriendelijke groep gelijk had. Bij het onderwerp van de maagden in het Islamitische “paradijs” is dit helaas niet anders.

We zullen een aantal zaken bevestigen die islamapologeten dikwijls ontkennen:

  1. Ja, moslims krijgen volgens de Koran en de Sunna maagden in het paradijs.
  2. Ja, hoewel het getal van 72 niet zo relevant is, bestaan er wel degelijk hadiths die dit noemen.
  3. Ja, deze maagden hebben nauwelijks enig ander doel dan te voorzien in de seksuele behoeften die mannen in de Islamitische hemel kennelijk zullen hebben.

Laten we eerst duidelijk maken dat het krijgen van maagden in de hemel niet alleen geldt voor martelaren tijdens de Jihad. Hoewel deze groep er het meest over spreekt, wil dit niet zeggen dat dezelfde beloning niet geldt voor andere moslims.

U krijgt van ons de bronnen die zonder enige twijfel duidelijk maken dat Allah de moslims maagden beloofd waarmee zij seksuele gemeenschap zullen hebben in het Paradijs. Je moet er maar op komen als stichter van een nieuw rijk op zoek naar mannen die voor zijn doelen willen sterven. Want in tegenstelling tot gewone moslims, gaan martelaren direct naar dit opmerkelijk aards beschreven paradijs. Dit onderwerp hebben we besproken in deel I van deze serie.

Maagden in de hemel volgens de Koran

 “Maar voor wie vreest om voor zijn Heer te staan zijn er twee tuinen…”

“..Daarbij zijn er gezellinnen met afgewende blikken die voor hun tijd door mensen noch djinn waren aangeraakt.” (Soera 55:46, 56)

Uit de passage hierboven blijkt dat er in de islamitische hemel meerdere kuise echtgenoten zullen worden gegeven aan iedere man. Deze vrouwen worden heel duidelijk gepresenteerd als een beloning voor de gelovigen. Er blijkt ook uit dat deze vrouwen maagd zijn gebleven voor hun eigen toegewezen man.

Die maagdelijkheid blijkt ook uit de volgende passage:

“En edele vrouwen. Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten hen maagden, Beminnelijk, van gelijke leeftijd.” (Soera 56:34-37)

Ibn Kathir schreef in zijn Tafsir (exegese) van deze passage dat de profeet in Jami’ at Tirmidhi gevraagd werd of er seksuele gemeenschap zal zijn in de hemel. Zijn antwoord daarop was volgens Ibn Kathir “ja, hij zal de kracht hebben om seksuele gemeenschap te hebben met honderd maagden in één dag.” Een soortgelijke hadith uit dezelfde collectie treft u verderop aan. Ook schrijft Ibn Kathir over de overlevering in at-Tirmidhi dat Muhammad zou hebben gezegd dat deze houris steeds weer maagd worden na iedere seksuele gemeenschap. Dit is echter weggelaten in de Engelse vertalingen van zowel Tafsir ibn Kathir als Jami’ at Tirmidhi.¹

Er zijn ook Koranverzen die benadrukken hoe lustopwekkend het uiterlijk van deze maagden zal zijn:

 “Maar voor de godvrezenden is er een triomf, boomgaarden en wijnstokken, rondborstige gezellinnen die even oud zijn.” (Soera 78:31-33)

Dit is kennelijk een belangrijk aspect volgens Allah om te laten weten aan zijn volgelingen. Een god die zijn volgelingen vrouwen met ronde borsten belooft in de hemel. Het is bijna ondenkbaar en daarom doen moslims er alles aan om deze informatie te ontkennen. Wanneer u dit vers opzoekt zult u in veel vertalingen dan ook kuise weergaven lezen als “gezellinnen die even oud zijn” waarbij het hele woord simpelweg wordt weggelaten. Maar Koranvertalingen van moslims als Hilali-Khan (“full-breasted maidens”) en Pickthall (“voluptuous women”) zijn eerlijker. Daar staat gewoon in dat het gaat om vrouwen met een specifiek sensueel fysiek kenmerk. Laat u zich dus niet misleiden door moslimapologeten die hier willen ontkennen dat het gaat over rondborstige vrouwen.

Voor de zekerheid citeren we de Tafsir (exegese) van de wereldberoemde Ibn Kathir aangaande dit vers:

“(…Kawa `ib Atrab,) wat betekent: maagden met wijde ogen met vol ontwikkelde borsten. Ibn `Abbas, Mujahid en anderen zeiden:

(Kawa`ib) “Dit betekent ronde borsten. Zij bedoelen hiermee dat de borsten van deze meisjes volledig rond zullen zijn en niet hangen, omdat zij maagden zullen zijn, van gelijke leeftijd. Dit betekent dat zij maar één leeftijd zullen hebben.” ²

U leest dat er geen misverstand over kan bestaan dat de geleerden hier in elk geval in vroeger tijden transparant over waren. En waarom zou je Allah’s woord verbergen als je er in gelooft? Tasfir Al-Jalalayn is een ander Korancommentaar dat hetzelfde bevestigt.

“Eet en drinkt met genoegen (als beloning) voor wat jullie gedaan hebben. Achterover leunend op in rijen gezette rustbedden. En Wij geven hun gezellinnen met sprekende grote ogen ten huwelijk.” (Soera 52:19-20)

Ook hierboven wordt gewezen op de fysieke schoonheid van deze vrouwen en het feit dat zij echtgenoten van de gelovige mannen zullen zijn. We zullen later aantonen dat Jezus deze leer bestempelde als een dwaling.

 “Zij zijn het die in de nabijheid (van Allah) zijn gebracht, in de tuinen van de gelukzaligheid…”

“…en er zijn gezellinnen met sprekende ogen, die als welbewaarde parels zijn.” (Soera 56:11-12, 22-23)

“En bij hen zijn even oude gezellinnen met afgewende blikken.” (Soera 38:52)

Maagden in de hemel volgens de Sunna

De Sunna, het goed gebaande pad van Muhammad, treffen we aan in de vele hadith collecties die zijn woorden en daden bespreken. Ook daar worden maagden beloofd aan zowel martelaren als gewone moslims.

Hier een greep uit de, volgens moslims, authentieke overleveringen:

“Anas zei dat de Profeet (Vrede zij met hem) heeft gezegd:

‘De gelovige zal in het paradijs een dergelijke kracht gegeven worden tijdens de gemeenschap.’ Er werd gezegd: ‘O Boodschapper van Allah! En zal hij in staat zijn dat te doen?’ Hij zei: ‘Hem zal de kracht worden gegeven van honderd.’” (Jami` at-Tirmidhi, boek 38, hadith 2536 (Hasan))

Met de hadith hierboven valt Muhammad direct met de deur in huis. Er zal seksuele gemeenschap zijn in het paradijs. En niet zo’n beetje ook als we deze overlevering mogen geloven. Er zal kennelijk zoveel gemeenschap zijn in de Islamitische “hemel” dat Allah de gelovigen de kracht moet geven van 100 mannen om dit allemaal vol te kunnen houden.

Hieronder treft u één van de redenen waarom dit nodig zal zijn, waarbij het concept van 72 maagden ter sprake komt:

“De Boodschapper van Allah (Vrede zij met hem) zei: ‘Er zijn zes zaken bij Allah voor de martelaar. Hij is vergeven bij de eerste druppel bloed (die hij lijdt), hem wordt zijn plaats in het Paradijs getoond, hij is beschermd tegen de martelingen van het graf, weggehouden van de grootste terreur, de kroon van waardigheid wordt op zijn hoofd gezet – en haar edelstenen zijn beter dan de wereld en alles daarin – hij wordt getrouwd met tweeënzeventig vrouwen van de houris van het Paradijs, en hij mag bemiddelen voor zeventig van zijn familieleden.” (Jami` at-Tirmidhi, boek 22, hadith 1663 (Hasan))

De hadith hierboven maakt duidelijk dat de martelaar na zijn Jihad getrouwd wordt met maar liefst 72 houris in de hemel! We zagen in de hadith daarvoor al dat Allah er voor zal zorgen dat deze mannen genoeg mannelijke kracht krijgen om het “paradijselijke” bed met hen te delen. Dat moet ook haast wel als het er 72 zijn. Voor Jihadisten zal dit gegeven de vrees om te sterven tijdens de Jihad danig reduceren. Dat moet ook de gedachte van Muhammad zijn geweest toen hij in de middeleeuwen soldaten zocht voor zijn Islamitische Staat. We zullen verderop overigens een hadith tegenkomen die het getal van 72 vrouwen noemt in de context van alle gelovigen, niet alleen de martelaren.

“Allah’s Apostel zei: ‘De eerste groep mensen die het Paradijs betreden, zullen schijnen als de volle maan en zij die hen volgen, zullen schijnen als de meest glinsterende ster in de lucht. Zij zullen niet urineren, ontlasten, spugen of enige nasale uitwerpselen hebben. [..] Hun vrouwen zullen de houris zijn. Allen van hen zullen op elkaar lijken en zullen aan hun vader Adam doen denken (qua status), zestig el hoog.” (Sahih Bukhari boek 55, hadith 544)

De hadith hieronder geeft nog een extra dimensie aan de duisternis die in de Islamitische hemel wordt aangetroffen:

“De Boodschapper van Allah zei: ‘Geen vrouw ergert haar man zonder dat zijn vrouw tussen de houris (van het Paradijs) zegt: ‘erger hem niet, moge Allah jou vernietigen, want hij is slechts een tijdelijke gast bij jou en spoedig zal hij jou verlaten om ons vergezellen.’” (Sunan Ibn Majah boek 9, hadith 2014 (Hasan))

Wat de hadith hierboven laat zien is dat er volgens de Islam een grote hoeveelheid jaloezie en haat bestaat in de Islamitische hemel. Dit zijn echter zaken die volstrekt ondenkbaar zijn in de hemel van God. Maar toch lezen we dat de problemen van polygamie op aarde ook in het paradijs op ons wachten. De verwachting is kennelijk dat mensen hun tijd in eeuwigheid zullen doorbrengen op een plek waar entiteiten bestaan die een ziekelijke jaloezie en afgunst hebben richting anderen. Klinkt dit als de hemel of meer als de hel?

Aangezien het Islamitische Paradijs volgens moslims een prachtige plek zal zijn, moet het ondenkbare waar zijn: moslims die deze bronnen ter harte nemen genieten kennelijk van vrouwen die jaloers, hatelijk en afgunstig zijn en ervaren dit als een mooi geschenk van God. Allah maakte ze immers voor hen. Sommige mannen voelen zich wellicht meer man door dat soort zaken, wie zal het zeggen. Het moge duidelijk zijn dat Muhammad zijn volk vertelde wat ze wilden horen op dit punt. Wij vermoeden en hopen echter dat de meeste moslims dit gedachtegoed zullen verwerpen.

Deze hadith tekent ook de kleinzerigheid van de mannen die hierdoor moesten worden aangezet tot geloof. In een recent artikel toonden we reeds aan dat moslima’s (volgens Muhammad) door engelen worden vervloekt wanneer ze hun man de seks weigeren en nu blijkt dat ook de houris, die in het Paradijs op haar man wachten, haar bij het minste of geringste vervloeken. Blijft de moslimvrouw dan niets bespaard? Wat een bizar vooruitzicht voor de moslimvrouw, dat zij haar man hier tevreden moet houden in bed en als beloning hiervoor haar man straks moet delen met nog veel meer vrouwen die haar nu al behoorlijk hatelijk benaderen.

Het is pijnlijk om te zien hoe moslims geloven dat deze ziekelijke karakteristieken – die de aarde zo kenmerken en waar we in de hemel van God juist van verlost hopen te zijn – gewoon door zullen gaan in het Paradijs. Volgens de Bijbel bestaat er geen zonde in de hemel en is het een plek waar degenen die onpuur, schandelijk en verraderlijk zijn niet kunnen komen (Openbaring 21:27). Het verschil tussen de Islamitische- en Christelijke hemel kan dan ook bijna niet groter zijn.

een geslachtsdeel dat nooit slap wordt.

Maar het kan nog erger. De islamitische bronnen bieden zelfs details over de geslachtsdelen van zowel de houris als de moslimmannen in de hemel:

“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Er is niemand die Allah in het Paradijs zal opnemen zonder dat Allah hem trouwt met tweeënzeventig vrouwen, twee van de houris en zeventig van zijn erfenis vanuit de mensen van de hel, die allemaal begeerlijke vooringangen zullen hebben en hij zal een geslachtsdeel hebben dat nooit slap wordt. (Sunan Ibn Majah boek 37, hadith 4337 (Da’eef))

Hoewel de hadith hierboven de classificatie “zwak” heeft, betekent dit volgens de geleerden niet dat het absoluut onwaar is. Zeker aangezien de meeste elementen in deze hadith worden bevestigd in een flink aantal sterkere hadiths, hetgeen de betrouwbaarheid alleen maar doet toenemen. Sterker nog, de populaire moslimgeleerde Hamza Yusuf noemt de kans dat een Da’eef hadith door Muhammad is gezegd, veel groter dan de kans dat hij het niet heeft gezegd. Zwakke hadiths verdwijnen niet in de prullebak maar worden niet gebruikt voor regels waar absolute zekerheid over dient te zijn.³ De dubieuze inhoud van bovenstaande hadith kan derhalve niet als onwaar worden bestempeld en mag voor een moslim gewoon gebruikt worden als “prettig” vooruitzicht in de hemel. Al die “zwakke” hadiths worden dan ook niet voor niets weergegeven in de talloze collecties die de Soenitische gemeenschap al ruim twaalf eeuwen bewaakt en bewaart.

Wat deze hadith in elk geval duidelijk maakt, is dat er behoorlijk zieke verwachtingen van de hemel zijn opgeschreven in de oudste bronnen die de Islam te bieden heeft. Men zegt hier daadwerkelijk dat de zogenaamde laatste profeet van God de tijd heeft genomen om rond het kampvuur aan zijn volgelingen uit te leggen hoe je seksuele gemeenschap gaat hebben met vrouwen in de hemel. Als de Heere Jezus hier bij was geweest, zou hij de “profeet” Muhammad zeker terechtwijzen vanwege zijn voorstelling van Gods koninkrijk als een hemels bordeel waar je maar geen genoeg kunt krijgen van de vele vrouwelijke schoonheden die je als man ter beschikking staan.

Zo wees de Zoon van God de Sadduceeën al terecht toen zij slechts beweerden dat je in de hemel getrouwd zou zijn met je aardse vrouw. De Islam beweert dit ook en nog veel ergere dingen dan dat.

Jezus zei:

“Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.” (Mattheus 22:29-30)

De mensen zullen zoals de engelen zijn en daar hoort seksuele gemeenschap niet bij. Het idee dat God zorgt voor een eeuwige erectie voor mannen in de hemel is absurd en om te huilen zo kwaadaardig. U ziet hier duidelijk het verschil tussen een krijgsheer die maar wat verzint wanneer het goed uitkomt en Jezus Christus die met autoriteit spreekt omdat Hij de hemel zelf al kent. De evolutie van de Mohammedaanse fabeltjes getuigen ogenschijnlijk van een charletan die zich steeds vaker uit een hoek moest worstelen na de nieuwsgierige vragen van zijn volgelingen. Eerst zullen er maagden zijn, dan zal er seksuele gemeenschap mee worden genoten en als men vraagt hoe je dat vol kunt houden, zegt hij dat je daar van Allah de kracht voor zult krijgen.

Inwoners van de hel worden naar de hemel gestuurd

Die laatste hadith spreekt ook over inwoners van de hel die de hemel zullen betreden om in de seksuele lusten te voorzien van de moslimmannen. Kunt u zich een hemel voorstellen dat een soort slavenhandel vanuit de hel laat immigreren? Wat zegt zoiets over een dergelijke “hemel”? Hoe kunnen wezens uit de hel uberhaupt de hemel betreden?

Wij schrijven deze zaken niet op om moslims belachelijk te maken of met een straffende vinger naar hen te wijzen. Veruit de meeste moslims weten waarschijnlijk niet dat deze bronnen er zijn. Onze boodschap aan de moslims is er dan ook één van onrust en bezorgdheid. De hoop is dat moslims gaan beseffen dat dit niet de hemel kan zijn die de ware God voor ons heeft gereserveerd en waar wij allen ooit deel aan hopen te nemen. Maar de vraag is, naar welk soort plek leidt de zoektocht naar de Islamitische hemel daadwerkelijk?

Voetnoten

¹ Ibn-Kathir, vol. 8, page 11, commentary on Q. 56:35-37, published by Dar Ash-sha’b

² Tafsir Ibn Kathir; Soera 78:33; http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1404&Itemid=134

³  Hamza Yusuf; “The hadith is weak (daief) brother! Sheikh Hamza Yusuf” – https://www.youtube.com/watch?v=W7qqVlyj1LY

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

50 keer Bijgeloof in de Islam

50 keer Bijgeloof in de Islam

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Het Evangelie Uitgelegd

Het Evangelie Uitgelegd

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

De Ware Bronnen van de Koran

De Ware Bronnen van de Koran

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Jihad – Niet mijn Islam?

Jihad – Niet mijn Islam?

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]