Muhammad komt NIET voor in de Bijbel (deel 2)

Een reactie op moslim apologeten

Dit is een reactie op het tweede deel van de answering-christianity NL (hierna ACNL) website, waar de moslims een verwoede poging doen om hun profeet in de Bijbel te laten voorkomen. De heren van ACNL hebben er een handje van om slechts een klein deel van onze uitgebreide artikelen te adresseren waarbij zij het overgrote gedeelte negeren alsof het er niet staat om vervolgens de schijn te wekken bij hun lezers dat zij een waardige reactie hebben gegeven op onze artikelen. Ze reken er namelijk gemakshalve op dat onze artikelen niet door hun publiek worden gelezen. Niet alleen zijn ze uitermate selectief, maar ze spreken ook uit beide zijden van hun mond: want aan de ene kant doen ze hun uiterste best om Muhammad in de Bijbel, de huidige wel te verstaan, te vinden om zo te bewijzen dat de Koran het bij het juiste eind heeft, maar aan de andere kant beweren ze dat de Koran in Soera 7:157 helemaal niet op de huidige Bijbel van toepassing is. Wat wordt het nou onderhand? Moeten we wel kijken in onze huidige Bijbel en beroepen moslim apologeten over de gehele wereld zoals Zakir Naik, Shabir Ally, Jamal Badawi, Yusuf Estes, Khalid Yasin en zelfs de overleden Ahmed Deedat zich terecht op de huidige Bijbel? Of heeft Soera 7:157 helemaal niets te maken met de huidige Bijbel en moeten we naar een andere, niet bestaande, Thora en Evangelie kijken? Indien het eerste, dan zitten moslim apologeten er al decennia, zelfs al eeuwen helemaal naast. Indien  het laatste, dan is het aan de moslims om deze Thora en Evangelie eindelijk tevoorschijn te toveren die zogenaamd verloren is gegaan.

Maar dat is niet het enige probleem van de mannen van ACNL. Zij schrijven namelijk in hun poging de Bijbel te ondermijnen:

De christenen claimen dat de Koran vers 7:157 van toepassing is op het huidige Nieuwe en Oude Testament.

Volgens een vooraanstaande christen zou er namelijk manuscripten beschikbaar zijn van voor – tijdens – en na de komst van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), volgens hem komt er geen enkele verwijzing voor naar de profeet (sav).

Ten eerste wat de evangelist niet begrijpt is het feit dat vers 7:157 niet van toepassing is op zijn huidige geschriften.

Zoals gezegd hebben ze in deel 1 een verwoede poging gedaan om Muhammad in de Bijbel voorspeld te krijgen. Ik citeer:

Vers 12 in Jesaja 29 is een duidelijke voorbeeld uit het leven van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), …De juiste interpretatie van Deuteronomium 18:18 is dan ook in onze optiek dat het verwijst naar de edele profeet (sav), gezien het feit dat ook niet Israëlieten worden aangesproken als broeders van de Joden, dat in dit vers (18;18) niet specifiek, wordt aangegeven dat het om de Arabieren of om een andere volk dan de Israëlieten gaat is geen bewijs.

Dus wat wordt het? Is Koran 7:157 NIET op Deuteronomium 18:18 en Jesaja 29:12 van toepassing en houden zij mensen in deel 1 voor de gek waar zij zeggen dat het WEL op de huidige Bijbel van toepassing is? Of is het WEL van toepassing op Deuteronomium 18:18 en Jesaja 29:12 en wordt de lezer hier in dit deel voor de gek gehouden wanneer men zegt dat het NIET op de huidige Bijbel van toepassing is?

Hoe zit het met de bewering dat Koran 7:157 op een andere Thora en Evangelie van toepassing is dan de huidige? Als dat zo zou zijn dan zou de Koran nergens op slaan. De Koran zegt namelijk dat Muhammad in de Thora en Evangelie te vinden was dit de Joden en Christenen bezaten.

7:157 die de gezant, de ongeletterde profeet volgen, die zij bij zich in de Taura en de Indjiel beschreven vinden

En als dat zo is, dan zouden we deze Thora en Evangelie moeten kunnen herleiden. En dat kunnen wij ook met de Tenach en het nieuwe Testament. Wij hebben inderdaad manuscripten van voor, tijdens en na Muhammads tijd. Dus als er manuscripten zijn van tijdens Muhammads tijd en die fundamenteel verschillen met de manuscripten van voor en na Muhammad, dan heeft de moslim apologeet een punt en zou de Koran naar een andere Thora en Evangelie kunnen refereren. Maar als dat niet zo is, dan heeft de moslim apologeet een serieus probleem omdat dit betekent dat de Koran naar niets anders dan onze eigen Bijbel, de huidige, refereert. En als dat zo is, en dat weet de moslim apologeet maar al te goed, dan is de Koran vals en vergaat de legitimiteit van de Islam. Dus dat gezegd hebbende kijken we nu wat we terugvinden in onze manuscript traditie.

Wanneer we kijken naar de Tenach zien we

 1. dat we de Griekse vertaling hebben van de Hebreeuwse Tekst, genaamd de Septuaginta (LXX).
 2. We hebben de Tenach en Nieuwe Testament in de Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus en Codex Alexandrinus uit de 4e en 5e
 3. We hebben het Evangelie in allerlei papyri vanaf de tweede eeuw,
 4. We hebben de Ephraemi Rescriptus en Washingtonianus met de Evangeliën uit de 5e
 5. We hebben de Petropolitanus Purpureus, de Dublinensis met de Evangeliën uit de 6e
 6. Ook hebben we vele Latijnse vertalingen van de gehele Bijbel , dus de Thora en de Evangelien vanaf de 4e eeuw tot de 8e
 7. We hebben ook meerdere Coptische vertalingen van de Thora en Evangelien uit de 4e en 5e
 8. We hebben verschillende Syrische vertalingen van het Nieuwe Testament uit de 4e tot de 7e eeuw, waaronder de Peshitta, dat ook de Syrische vertaling van de Thora bevat.
 9. Daarnaast hebben we duizenden Griekse teksten van na Muhammads tijd die corresponderen met de Tenach van de tijd van Muhammad en voor Muhammad.
 10. Daarnaast hebben we Hebreeuwse teksten met enige varianten met de LXX: De Dode Zee Rollen (DZR) van voor Muhammads tijd en de Masoretische Tekst traditie (MT) van na Muhammads tijd.

En zo zijn er nog een boel manuscripten die er genoemd kunnen worden. Dit zijn historisch gezien de enige Thora en Evangelie die in omloop zijn geweest in de eeuwen voor, rond en na Muhammad. En ze corresponderen allemaal met elkaar, met hier en daar wat varianten. Maar het volgende is de algemene tendens tussen de teksten aangaande hun verschillen:

Waar de LXX en de MT verschillen in de lezing van een vers, geeft de DZR bijval aan een van de twee lezingen.

Waar de MT en de DZR verschillen in de lezing van een vers, geeft de LXX bijval aan een van de twee lezingen.

Waar de LXX en DZR verschillen in de lezing van een vers, geeft de MT bijval aan van een van de twee.

Als moslims dus willen volhouden dat er andere onbekende teksten zijn geweest die fundamenteel afweken van deze teksten dan rust de bewijslast om deze bronnen te produceren volledig en geheel bij de moslims.

Maar, de heren van ACNL doen hun uiterste best en beweren het volgende:

Ten tweede was er ten tijde van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) meer bekend over de eigenschappen van de profeet die beschreven stonden in de toenmalige Thora en Tanakh.

Dan zien wij graag het bewijs! Blijkbaar zijn die eigenschappen niet te vinden in Jesaja 29 en Deuteronomium 18 dus moeten wij die eigenschappen elders kunnen vinden. Waar is toch die vermeende, anonieme, volledig onbekende en denkbeeldige Thora en Evangelie waar de moslims het constant over hebben? Het is een genot (en tegelijk ook enigszins triest) om te zien hoe moslims hun stinkende best doen om boeken te promoten die niemand nooit eerder gezien heeft en die alleen bestaan in de fantasierijke verbeelding van moslims. Je vraagt je nou toch onderhand af waar de grens ligt tussen een sterk geloof en onverbloemde koppigheid. Ze gaan verder:

Ten derde zoals we in onze vorige artikel (deel1) hebben aangetoond vinden we ook in de Huidige Nieuwe Testament verwijzingen naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Indien de verwijzingen niet van toepassing zouden zijn op de profeet dan dienen de christenen op basis van dezelfde methodologie de verwijzingen naar Jezus te verwerpen.

Je kan toch bijna niet anders dan dit met verbazing lezen? Heeft de Koran het NIET over de huidige Bijbel, zoals men eerder in dit deel beweerde of heeft de Koran het WEL over de huidige Bijbel zoals men hier en in het vorige deel beweert? En is de methode van de christenen legitiem of niet? Zo ja, dan is Muhammad een valse profeet. Zo niet, dan kunnen de moslims die methode niet toepassen en is de Koran vals want Muhammad is dan niet in de Bijbel te vinden, terwijl de Koran zegt van wel. Hoe dan ook de Islam is niet waar.

Dan slaan de moslims van ACNL volledig de plank mis:

Stonden er profetieën in de Tanakh die vandaag de dag er niet meer instaan en wat zeggen de kerkvaders, en de metgezellen van de profeet hierover?

 1. We lezen in 1 korinthiers 2:9 dat Paulus een profetie citeert die vandaag de dag niet meer voorkomt in het Oude Testament. In de commentaar van Chrysostomos (vierde eeuw) schrijft hij het volgende hierover; deze profetie stond geschreven in een canonieke werk die verloren is gegaan. Dus zodoende waren er in de tijd van Paulus boeken beschikbaar die profetieën bevatte die vandaag de dag niet meer voorkomen in de Tanakh. (1)

 2. Justinus de Martelaar (100-160) citeert een eeuw later profetieën uit het boek van Ezra, die vandaag de dag verloren zijn gegaan. In de tijd van Justinus lagen deze echter wel voorhanden. (2)

Volledig irrelevant! We hebben het over de Tenach en NT in de tijd van Muhammad. Niet over eeuwen voor Muhammad. Volgens de Koran zijn er profetieën over Muhammad in de Thora en Evangelie IN ZIJN TIJD en dus is het irrelevant wat er eeuwen voor hem zogenaamd verwijderd was. Waar de Koran het ook over heeft in 7:157 HET WAS NOG STEEDS AANWEZIG IN MUHAMMADS TIJD! Dat sluit dus iedere beschuldiging uit van het verwijderen van profetieën over Muhammad voor zijn tijd. De bewering van “verloren profetieën” enerzijds (ACNL) en van “aanwezige profetieën” anderzijds (Koran) gaan simpelweg niet samen. OF de bewering van ACNL, dat profetieën over Muhammad zijn verwijderd, is waar maar dan zit de Koran ernaast, OF de Koran heeft gelijk en er zijn waren nog steeds profetieën over Muhammad in de Thora en Evangelie in zijn tijd maar dan zitten de moslims van ACNL ernaast. Een van die beweringen kán niet waar zijn. Dus de moslim heeft simpelweg geen andere  keuze dan hiermee te moeten werken. Moslims zitten dus muurvast!

Daarnaast is er al afgerekend met de vermeende niet bestaande profetie uit 1 Kor 2:9. Het is een referentie naar Jesaja 64:4.

3. De christenen claimen dat er 1 gangbare versie was van het OT, terwijl de profetieën waarnaar de Bijbelauteurs verwijzen in enkele gevallen correspondeert met de Septuagint (Lucas 4;18) en niet met de Masoretische tekst en in andere gevallen correspondeert het wel met de Masoretische tekst (Matteus 12:18) en niet met de Septuagint. Dus de claim dat er slechts 1 gangbare versie van de Tanakh aanwezig was, is geen overtuigend argument. Sterker nog volgens Wurthewin bleven er tot aan de 9de eeuw genoeg varianten van de Tanakh in circulatie in privemanuscripten. (3) De eerste complete Hebreeuwse Bijbel in manuscriptvorm dateert enkele eeuwen (10e eeuw) na de dood van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). (4)

Wie van Deo Volente NL heeft geclaimd dat er maar 1 gangbare versie van het OT was? Het Nieuwe Testament zelf citeert van verschillende versies van de Tenach, dus die bewering slaat nergens op. Al zijn er verschillende versies van de Tenach (de MT, de DZR, de LXX), de strekking van die versies is hetzelfde. Er is geen verschil in theologie, profetie en escatalogie tussen die versies. En wat het NT doet is niet vreemd: ook tegenwoordig citeert men tijdens uitleggingen en preken uit verschillende vertalingen die net de juiste bewoording hebben van het punt dat degene die de lezing of preek doet goed weergeeft. En soms wordt ook het origineel aangehaald om een bepaald specifiek punt te maken over de originele tekst. De mannen van ACNL klagen dus over iets dat varianten tussen de Tenach versies die miniem zijn. Ja, de een heeft een vers dat een ander niet heeft. Weer een ander leest net iets anders dan de andere versie. Maar wat heeft dat te maken met het feit dat geen enkele versie een islamitische Thora weergeeft die eruit zou moeten hebben gezien zoals de moslims dat zouden willen om de Koran bijstand te kunnen bieden? Dus ook hier geldt weer: Van alle beschikbare bewijzen die er bestaan correspondeert NIET ÉÉN met een Thora zoals nodig om de Islamitische claims enigszins validiteit te schenken.

Denk hier even over na: Allah heeft zogenaamd zoveel moeite gedaan om deze laatste profeet in zijn profetische boeken uit de oudheid te plaatsen. Allah heeft zoveel profeten met een boodschap gestuurd om deze ene, laatste, belangrijkste profeet aan te kondigen. Alleen maar om te zien hoe nietige mensen dit plan van Allah dwarsbomen, zijn Woord veranderen, erin slagen om iedere referentie naar deze laatste profeet te verwijderen uit Allahs openbaringen, zodat tegen de tijd dat deze voorspelde, vooraf aangekondigde, laatste en belangrijkste profeet, de culminatie van Allahs werk dan eindelijk verschijnt er helemaal niets meer over hem te vinden is in welke bron dan ook. Duizenden manuscripten zijn er gevonden en NIET ÉÉN referentie is er nog overgebleven in al de werken van Allah! Geloof jij dat, beste moslim? Ik stel de vraag nog maar eens een keer: Waar trekt men de grens tussen een sterk geloof en onverbloemde koppigheid? We gaan verder:

4. We lezen in authentieke overleveringen dat er gedurende het leven van de profeet (sav) meer bekend was over zijn profeetschap in de Thora. : We find someone who is similar to you and your Ummah (community) and from the place where you were brought up and we were hoping that you would be from amongst us. When you rose up (as a Prophet) we were afraid that it would be you. However, we looked and saw that it wasn’t you. The Prophet peace be upon him replied back asking: Why is that? The man said: From him will be 70,000 of his followers from his community who will have no judgment passed on them nor punishment. followers from his community who will have no judgment passed on them nor punishment but you have a simple number of men following you. The Prophet peace be upon him replied back: By He Whose Hand my soul lies it is me and it is referring to my Ummah (community). And they are more than 70 thousand.(Authentiek bevonden door shaykh Albani).

Daarnaast zou er volgens Ka’b al Ahbar een bekeerde Rabbijn het volgende in de Tanakh staan; “They are people who always watch the sun (to know prayer times) and pray each prayer on its time even if they were in a filthy place”. Deze passage vinden we echter niet terug in de Thora. (Authentiek bevonden door Shaykh Albani)

Zodoende lezen we in authentieke islamitische overleveringen die worden overgeleverd door bekeerde Rabbijnen, die behoorden tot de metgezellen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), dat er meerdere verzen in de Thora en Tanakh waren die wezen op de komst van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) die vandaag de dag niet in het Oude Testament voorkomen.

Dus volgens de mensen van ACNL is de Thora corrupt omdat de vermeende passages die volgens de zogenaamde authentieke Islamitische bronnen in de Thora zouden moeten staan niet in de Thora te vinden zijn. En DAT is hun bewijs? Los van het feit dat dit een lachwekkend criterium is, we vinden andere ahadiet en zelfs Koran verzen die zeggen dat Muhammad wel degelijk in de Thora uit zijn tijd moet hebben gestaan. Ibn Kathir schrijft in zijn Tafsir op soera 7:157 dat Muhammad even duidelijk in de Thora uit zijn tijd beschreven is als hij in de Koran wordt beschreven:

Ibn Kathir: (Those who follow the Messenger, the Prophet who can neither read nor write whom they find written with them in the Tawrah and the Injil,) This is the description of the Prophet Muhammad in the Books of the Prophets. They delivered the good news of his advent to their nations and commanded them to follow him. HIS DESCRIPTIONS WERE STILL APPARENT IN THEIR BOOKS, AS THE RABBIS AND THE PRIESTS WELL KNOW. Imam Ahmad recorded that Abu Sakhr Al-`Uqayli said that a bedouin man said to him, “I brought a milk-producing camel to Al-Madinah during the life time of Allah’s Messenger. After I sold it, I said to myself, `I will meet that man (Muhammad) and hear from him.’ So I passed by him while he was walking between Abu Bakr and `Umar, and I followed them until they went by a Jewish man, WHO WAS READING FROM AN OPEN COPY OF THE TAWRAH. He was mourning a son of his who was dying and who was one of the most handsome boys. The Messenger of Allah asked him (the father),

(I ask you by He Who has sent down the Tawrah, DO YOU NOT FIND THE DESCRIPTION OF ME AND MY ADVENT IN YOUR BOOK) He nodded his head in the negative. His son said, `Rather, yes, by He Who has sent down the Tawrah! WE FIND THE DESCRIPTION OF YOU AND YOUR ADVENT IN OUR BOOK. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah and that you are the Messenger of Allah. ‘ The Prophet said (to the Companions),

(Stop the Jew (the father) from (taking care of) your brother (in Islam).) The Prophet then personally took care of the son’s funeral and led the funeral prayer on him.”’ THIS HADITH IS SOUND AND IS SUPPORTED BY A SIMILAR HADITH IN THE SAHIH NARRATED FROM ANAS. Ibn Jarir recorded that Al-Muthanna said that `Ata’ bin Yasar said, “I met `Abdullah bin `Amr and asked him, `Tell me about the description of Allah’s Messenger in the Tawrah.’ He said, `YES, BY ALLAH! HE IS DESCRIBED IN THE TAWRAH, JUST AS HE IS DESCRIBED IN THE QUR’AN.

En, ik herhaal het nog maar eens een keer, wij hebben teksten van VOOR, TIJDENS EN NA Muhammad die allemaal met elkaar corresponderen. Als moslims een andere tekst willen opperen, prima! Maar dat vereist enige manuscript bewijs. Hoe kan het dat alles waar Muhammad en de Islam zich op beroepen als een bevestiging van hun boodschap op een miraculeuze manier compleet van de aardbodem weet te verdwijnen? Je zou bijna zeggen dat het komt omdat dat bewijs gewoonweg niet bestaat, noch ooit bestaan heeft.

Nou we toch zover zijn, laten we het dan toch maar gewoon zeggen: Dat bewijs bestaat werkelijk niet en heeft nooit bestaan. Wil de moslim apologeet dit betwisten is er een heel simpele oplossing:

BRENG HET BEWIJS MAAR BOVEN WATER!

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=from%3AJMIApologetics%2C%20OR%20from%3Aopendoorsnl%2C%20OR%20from%3AJohnPiper%2C%20OR%20from%3Aapologeticsindx%2C%20OR%20from%3ALApologetics%2C%20OR%20from%3Apersecutionnews%2C%20OR%20from%3AOneMinApologist%2C%20OR%20from%3APaulCopan%2C%20OR%20from%3AEyeApologetics%2C%20OR%20from%3AJoelVoordewind%2C%20OR%20from%3ADrOakley1689%2C%20OR%20from%3ARFupdates%2C" data-widget-id="671701839302279169">Tweets over from:JMIApologetics, OR from:opendoorsnl, OR from:JohnPiper, OR from:apologeticsindx, OR from:LApologetics, OR from:persecutionnews, OR from:OneMinApologist, OR from:PaulCopan, OR from:EyeApologetics, OR from:JoelVoordewind, OR from:DrOakley1689, OR from:RFupdates,</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>