Open brief aan de Rutgers Stichting en Pharos:
Vrouwenbesnijdenis in de Islam

 

Geachte Stichting Rutgers en Pharos,

U heeft in 2009 een lesmap over meisjesbesnijdenis opgesteld. Hierin besteedde u kort aandacht aan de islamitische connectie waarbij, hoe kan het ook anders, wordt gesteld dat de islam er eigenlijk niets mee te maken heeft. U beweert dat het niet islamitisch genoemd kan worden en gebruikt hiervoor een reeks argumenten. Omdat de lesmap nog altijd wordt aangeboden voor 20 euro, leek het ons nog steeds relevant om hier in 2017 iets over te schrijven.

Hoewel we blij zijn met uw doelstelling om meisjesbesnijdenis te verbannen uit deze wereld, willen we erop wijzen dat we van mening zijn dat dergelijke initiatieven gepaard moeten gaan met een op waarheidsvinding gebaseerd onderzoek. Daarom willen we u uitnodigen ons onderzoek te bekijken waar het gaat om uw stellingen over met name de leerstellingen van de Islam.

Omdat Pharos alleen de Engelse vertaling van de lesmap gratis aanbiedt, zullen we ons daar op richten. Voor het gemak van onze lezers hebben we het Engels terugvertaald naar het Nederlands.

Hieronder zullen we uw claims op pagina 147-148 van uw publicatie uit 2009 citeren en voorzien van ons commentaar en onze vragen:

In juli 1998 stelde een aantal belangrijke religieuze leiders een verklaring op waarin ze verkondigen dat zowel de Koran (het heilige boek van de Islam) als de Bijbel (de geschriften van het Christendom) vrouwenbesnijdenis niet toestaan.

Wie waren deze geleerden en waar is de publicatie te vinden? Wist u dat ook jongensbesnijdenis niet in de Koran voorkomt? We zullen later zien dat u aangeeft op de hoogte te zijn van de hadith, dus waarom is het voor u een zwaarwegend argument dat de Koran de praktijk niet noemt? Daarmee doet u eigenlijk alsof u niet weet dat de Koran bijgestaan wordt door de hadith.

Volgens de Islam mag je een ander mens niet verwonden en geen enkel deel van zijn of haar lichaam afsnijden tenzij daar een belangrijke reden voor is.

Hier doet u twee aannames: 1. Dat vrouwenbesnijdenis een verwonding is volgens de Islamitische geschriften; 2. Dat vrouwenbesnijdenis volgens de Islam geen gegronde reden is om in een lichaam te snijden. Heeft u het idee dat jongensbesnijdenis wel belangrijk is in de Islam en geen verwonding van het lichaam betreft? We missen hier, naast argumenten voor uw aannames, tevens de consistentie in uw wereldbeeld.

Sterker nog, de praktijk van vrouwenbesnijdenis is tegenstrijdig met de Islam. Het gaat in tegen de seksuele gelijkheid van mannen en vrouwen die de Profeet uitdroeg en tijdens zijn leven in praktijk bracht.

U heeft nergens geprobeerd om deze claim hard te maken. Waaruit blijkt dat de Islam en Muhammad seksuele gelijkheid van mannen en vrouwen voorstaan? Ons onderzoek laat zien dat de vrouw in de Islam bijvoorbeeld haar man de seks niet mag weigeren. Doet ze dit toch, dan zullen de engelen haar tot de volgende ochtend vervloeken en zal Allah ontevreden met haar zijn. Dit blijkt althans uit de hadith. Een bron waarmee u bekend zegt te zijn. Heeft u deze bronnen niet gelezen, waardoor u kon volhouden dat er seksuele gelijkheid bestaat binnen de Islam? Denk ook aan de overduidelijke ongelijkheid van het mogen trouwen met vier vrouwen. Een recht dat vrouwen andersom niet kunnen verwachten in de Islam. De islam kent vanaf haar prille begin polygamie, maar alleen voor de man.

De Islam respecteert vrouwen

Wederom doet u een bewering die u nergens staaft. Het zal ongetwijfeld blijken uit de niet chronologische lijst met referenties onderaan, maar u zult uw zaak toch moeten staven met wat meer richtlijnen. Moeten wij nu al deze lectuur doorlezen om te zien of u gebruik heeft gemaakt van kloppende beweringen? Daarnaast willen we u vragen of ‘respect geven aan vrouwen’ hetzelfde betekent voor de gemiddelde Westerling als voor de islamitische geschriften? Het is met dit soort onderwerpen gemakkelijk om verward te raken wanneer er geen definities worden gegeven maar geleund wordt op de connotaties die de lezer zelf bij een bepaalde term heeft.

De Islam geeft grote eer aan meisjes; “Vandaag is ze een meisje, morgen een vrouw en later een moeder.”

Wie citeert u hier? Dit lijkt een willekeurige uitspraak te zijn, wellicht van een willekeurige moslim tijdens een willekeurig interview over een willekeurig onderwerp? Wie zal het zeggen. Het bewijst in ieder geval niets over de Islam. Daarnaast maakt u wederom een claim die u nergens staaft. Waaruit blijkt volgens u dat de Islam grote eer geeft aan meisjes en waaruit blijkt dat meisjesbesnijdenis volgens de islam eerloos zou zijn? Staat er in de Koran “gij zult geen meisjes besnijden”?

De Islam leert ouders hun kinderen liefdevol en verzorgend op te voeden en hen te beschermen tegen allerlei gevaar.

Ook hier lezen we slechts aannames. De islamitische (en wereldwijd geaccepteerde) opdracht om je kinderen te beschermen tegen gevaar wil niet zeggen dat dit geldt voor zaken die u als gevaar ziet maar de islam zelf niet. U speelt hier met connotaties en dat is kwalijk. De westerling leest het woord gevaar anders dan iemand die de islamitische geschriften volgt.

De vrouwelijke genitaliën zijn door Allah geschapen, niet door de mensheid. Niemand heeft het recht om God’s creatie te veranderen.

Zou u deze woorden ook toepassen op jongensbesnijdenis, wat wel door vrijwel alle moslims wordt geaccepteerd en toegepast op hun kinderen? En zo niet, waarom niet? Wat is het verschil precies? Is jongensbesnijdenis geen verandering van God’s creatie? Uiteraard wel, dus waarom gebruikt u dit argument dan, wetende dat u  niet consistent kunt zijn vanuit een islamitisch wereldbeeld?

Wellicht vindt u beide praktijken een verandering van Gods creatie, maar moslims kunnen vanuit hun wereldbeeld natuurlijk niet stellen dat het ene wel en het andere geen verandering van God’s creatie is. U beweert nu dat dit wel kan en daarmee lijkt het bijna alsof het u niet interesseert of moslims er een consistente logica op na houden. Dat zult u echter wel moeten doen als u de leek wenst te overtuigen van het feit dat de Islam een glasheldere zaak heeft tegen vrouwenbesnijdenis. Deze argumenten bieden zo’n zaak namelijk niet.

De algemene medische opinie is dat meisjes geen last hebben van hun seksuele organen en de Islam kent dezelfde zienswijze.

Wederom moeten we u vragen waarop u zich baseert. U claimt dat de Islam stelt dat meisjes geen last hebben van hun organen. Zo’n medische, wetenschappelijke uitspraak heeft u (of één van uw niet gespecificeerde referenties) dus aangetroffen in de theologische bronnen van de islam. Mogen we u vragen waar u deze heeft aangetroffen?

Hoewel de Koran veel plichten noemt ten opzichte van vrouwen, zoals zwangerschap, borstvoeding, scheiding, menstruatie, et cetera, zegt het niets over vrouwenbesnijdenis.

De Koran zegt ook niets over jongensbesnijdenis. Toch laat vrijwel iedere moslimouder zijn of haar zoon besnijden. Hoe kan dit, als de Koran zogenaamd leidend is in alle dingen die islamitische zijn? De hadith literatuur heeft u nota bene zelf aangehaald. U weet dus dat er meer bronnen zijn. Wat u blijkbaar niet weet is dat de hadith literatuur niet slechts door een paar geleerden zijn aangegrepen om vrouwenbesnijdenis te verplichten dan wel aan te bevelen, maar door alle vier de grote wetscholen van de Soenitische Islam. En dat gebeurde niet tijdens een korte periode van duisternis, maar eeuw na eeuw tot op de dag van vandaag.

Vrouwenbesnijdenis is geen Islamitische traditie en daarom wordt het niet gedaan in veel landen met een Islamitische wet (Libië, Marokko, Syrië, Turkije, et cetera).

De onwaarheden in deze claim zijn er vele. Ten eerste stelt u zomaar dat landen als Turkije een Islamitische wetgeving hebben. Turkije is echter een seculier land dat nou juist geen islamitische wetgeving heeft. Deze fout is wel zo grof dat het te denken geeft over de algemene kwaliteit van uw onderzoek.

Daarnaast doet u de claim dat vrouwenbesnijdenis niet in deze landen voorkomt. Laten we er even vanuit gaan dat dit zo is. Betekent het niet aanwezig zijn van vrouwenbesnijdenis in een handjevol moslimlanden dat de islam dit niet leert? Zijn Libië en Turkije betere graadmeters voor de ware islam dan andere moslimlanden? Dit kunt u toch niet werkelijk aandragen als argument?

Hoe kunt u zich baseren op culturele tradities om te duiden of een religie iets leert? Welke onderzoeksmethodiek is dit? Het heeft er alle schijn van dat u uit pure willekeur landen koos die de islam zogenaamd meer vertegenwoordigen dan anderen. Deze landen komen overeen met uw eigen visie omtrent vrouwenbesnijdenis en derhalve zijn dat kennelijk de ware moslims. Deze redenering geeft de burger geen moed om nog enige informatie van uw website te vertrouwen. U laat immers blijken dat wetenschap u niet beweegt.

De ironie is dan ook groot, wanneer we constateren dat u een culturele traditie in Turkije en Libië aanneemt als islamitische stelregel, om deze te gebruiken voor het bewijs dat vrouwenbesnijdenis slechts een culture traditie is. Sommige moslimlanden voeren vrouwenbesnijdenis uit, andere niet.

Vrouwenbesnijdenis kent haar oorsprong in een cultuur die bepaalde regio’s van Afrika en het Midden Oosten heeft beïnvloed, duizenden jaren voordat de religies werden geopenbaard en komt niet voor in de islamitische bronnen.

Dit is een wonderlijk argument dat u de lezer hier biedt. U gaf eerder al toe dat de islamtische bronnen vrouwenbesnijdenis noemen om hier vervolgens te beweren dat dit niet het geval is. Dit argument kan natuurlijk niet zijn goedgekeurd na een kritische en wetenschappelijke beoordeling van hetgeen u de leek wenst te leren over dit onderwerp.

We stellen u een nieuwe vraag: is bidden naar God een gebruik dat zijn oorsprong kent in de Islam? Nee, maar toch is het er een onderdeel van. Hetzelfde geldt voor vele zaken zoals bijvoorbeeld vasten, dat de Islam ook al eeuwen voor was. U misleidt de leek wanneer u deze het gevoel probeert te geven dat vrouwenbesnijdenis niet islamitisch kan zijn omdat de islam het niet heeft uitgevonden. Waar het echter om gaat is dat de Islam deze pre-islamitische praktijk heeft omarmd. De bewijzen hiervoor kunt u vinden in deze video. U treft daarin alle bronnen die nodig zijn om tot het besef te komen dat geen weldenkend mens vrouwenbesnijdenis onislamitisch kan noemen. Ook worden de ongetwijfeld door u eveneens gebezigde kritische noten ten opzichte van deze bewijzen aan het einde van de video weerlegd.

Tot slot maakt u de stelling dat de culturele invloed van vrouwenbesnijdenis zich alleen heeft uitgestrekt tot Afrika en het Midden Oosten. U vergeet daarbij te vertellen dat Afrika groter is dan het gebied dat zich kenmerkt door deze praktijk. En niet toevallig is het gebied waar vrouwenbesnijdenis plaatsvindt precies de regio waar de Afrikaanse moslimlanden zich begeven. In de zuidelijke Afrikaanse landen komt het niet voor. Daar komt bij dat het ook in islamitische landen buiten Afrika en het Midden-Oosten voorkomt. De foto boven dit artikel is bijvoorbeeld gemaakt in Indonesië. Het grootste moslimland ter wereld dat niet in Afrika ligt noch in het Midden Oosten. Derhalve zou het van oprechtheid getuigen wanneer u toegeeft dat (ook) dit argument geen stand houdt tegen een gewogen oordeel.

Met vriendelijke groet,

Deo Volente NL

 

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

50 keer Bijgeloof in de Islam

50 keer Bijgeloof in de Islam

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Het Evangelie Uitgelegd

Het Evangelie Uitgelegd

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

De Ware Bronnen van de Koran

De Ware Bronnen van de Koran

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Jihad – Niet mijn Islam?

Jihad – Niet mijn Islam?

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=from%3AJMIApologetics%2C%20OR%20from%3Aopendoorsnl%2C%20OR%20from%3AJohnPiper%2C%20OR%20from%3Aapologeticsindx%2C%20OR%20from%3ALApologetics%2C%20OR%20from%3Apersecutionnews%2C%20OR%20from%3AOneMinApologist%2C%20OR%20from%3APaulCopan%2C%20OR%20from%3AEyeApologetics%2C%20OR%20from%3AJoelVoordewind%2C%20OR%20from%3ADrOakley1689%2C%20OR%20from%3ARFupdates%2C" data-widget-id="671701839302279169">Tweets over from:JMIApologetics, OR from:opendoorsnl, OR from:JohnPiper, OR from:apologeticsindx, OR from:LApologetics, OR from:persecutionnews, OR from:OneMinApologist, OR from:PaulCopan, OR from:EyeApologetics, OR from:JoelVoordewind, OR from:DrOakley1689, OR from:RFupdates,</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>