Dat de Islam geen minimumleeftijd kent voor het huwelijk is algemeen bekend. Het is de reden waarom er vandaag de dag nog steeds huwelijken plaatsvinden tussen volwassen mannen en jongedames die wij in onze maatschappij kinderen zouden noemen. Voor de Islam is een meisje namelijk volwassen vanaf het moment dat zij haar eerste menstruatiecyclus ondergaat. Wat we in dit artikel echter zullen aantonen is dat de Koran het ook goedkeurt dat een meisje binnen het huwelijk met seks begint voordat zij haar eerste menstruatie heeft gehad en dus, zelfs naar de maatstaven van de Islam, nog een kind is.

We zullen aantonen hoe de Koran deze praktijk goedkeurt middels een simpele conclusie, die getrokken kan worden uit een paar verzen van de Koran. Een conclusie waartoe alle grote orthodoxe geleerden gekomen zijn.

We beginnen met hoofdstuk Al Baqarah (2) vers 228 van de Koran, dat luidt als volgt:

“En de gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een wachttijd van drie maandelijkse perioden in acht nemen. En het is hen niet toegestaan te verbergen wat Allah in hun schoten heeft geschapen, als zij in Allah en in de Laatste Dag geloven. En hun echtgenoten hebben het recht om hen terug te nemen binnen die (wachttijd), als zij verzoening wensen. En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is. En voor de mannen is er een rang boven hen (de vrouwen). En Allah is Almachtig, Alwijs.”

De wachtperiode die hier genoemd wordt heet Iddah in het Arabisch.

We gaan meteen verder met Hoofdstuk Al Ahzab (33) vers 49 van de Koran, dat luidt als volgt:

“O jullie die geloven, wanneer jullie de gelovige vrouwen hebben gehuwd en daarna van hen scheiden, voordat jullie hen hebben aangeraakt, dan is er voor jullie geen plicht om hen een wachtperiode in acht te laten nemen. Geeft hun dan een geschenk en laat hen op een eervolle wijze gaan.”

Het vers laat zien dat de wachtperiode niet in acht hoeft te worden genomen als er nog geen seksueel contact is geweest. Dat laten de meest gezaghebbende Tafsirs (commentaren) ook duidelijk zien:

Tafsir Al Jalalayn:

“O jullie die geloven, wanneer jullie de gelovige vrouwen hebben gehuwd en daarna van hen scheiden, voordat jullie hen hebben aangeraakt (lees: tamassūhunna of tumāsūhunna) dat wil zeggen, voordat jullie met hen gecopuleerd hebben, dan is er geen wachtperiode [vereist om zwangerschap uit te sluiten].“

Tanwîr al-Miqbâs min Tafsir Ibn Abbas:

“(O jullie die geloven, wanneer jullie de gelovige vrouwen hebben gehuwd) zonder de hoogte van hun doury te noemen (en daarna van hen scheiden voordat jullie hen hebben aangeraakt) voordat jullie seksuele gemeenschap met hen hadden, (dan is er voor hen geen wachtperiode).”

Ibn Kathir:

“(geen wachtperiode is vereist voor hen) dit is een gebod waarover de geleerden het eens zijn, dat als een vrouw gescheiden is voordat het huwelijk is geconsummeerd, zij geen Iddah (voorgeschreven periode voor scheiding) in acht hoeft te nemen en ze mag meteen trouwen met wie ze wil.”

We hebben tot dusver vastgesteld dat een vrouw die scheidt van haar in leven zijnde man, een periode van drie menstruatie cyclussen dient te wachten, voordat zij mag hertrouwen. We weten ook dat deze wachttijd uitsluitend nodig is wanneer de man en vrouw gemeenschap met elkaar hebben gehad. Onthoud u dit goed, terwijl we verder gaan naar het derde en laatste Koranvers.

In Sura At Talaq (de echtscheiding) oftewel hoofdstuk 65 Ayah 4 lezen we het volgende:

“En voor hen die (gezien hun leeftijd) onzeker zijn omtrent de menstruatie van jullie vrouwen; als jullie (mannen) twijfelen is hun wachttijd drie maanden. En (dit geldt ook voor) hen die nog geen menstruatie hebben. Voor hen die zwanger zijn geldt de wachttijd totdat zij hebben gebaard wat zij dragen. En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken.”

Omdat er bij vrouwen die niet menstrueren niet gerekend kan worden met drie menstruatiecyclussen, biedt dit vers een alternatief: drie kalendermaanden voor vrouwen die niet meer, of nóg niet menstrueren. Het is duidelijk dat deze vrouwen wel gemeenschap hebben gehad, anders zou er geen wachtperiode nodig zijn, zoals we in hoofdstuk Al Ahzab vers 49 lazen.

Wat we uit deze Ayah kunnen concluderen, is dat gemeenschap binnen het huwelijk wordt toegestaan met kinderen die nog niet menstrueren vanwege hun jeugdige leeftijd.

Om te bewijzen dat deze interpretatie van de Koranverzen niet door ons verzonnen is, maar afkomstig van zowel klassieke, Middeleeuwse als moderne Islamitische geleerden, laten we een aantal van de klassieke Islamitische geleerden aan u zien.

We constateren dat de meest toonaangevende geleerden (Ulema), naast zwangere vrouwen nog twee groepen onderscheiden in Soera At Talaq aya 4, namelijk: vrouwen in de overgang en zij die de pubertijd nog niet bereikt hebben. Kijkt u zelf naar de heldere toelichting van de geleerden.

De meest gezaghebbende Hadithcollectie is de Sahih al-Bukhari. De wereldberoemde verzamelaar van deze collectie, Mohammad Ibn Ismail al-Bukhari, schreef in Volume 7 van deze collectie onder andere het boek van het huwelijk (Nikaah). Hierin nam hij het volgende korte hoofdstuk op:

“Hoofdstuk 39. Het weggeven van jonge kinderen in het huwelijk (is toegestaan).

Op grond van de verklaring van Allah “…en voor hen die geen (maandelijkse) perioden (oftewel: zij die nog onvolwassen zijn)…” (Surah 65 aya 4) En de wachtperiode voor meisjes voor de pubertijd is drie maanden (in bovenstaande vers).

(Hadith) 5133. Overgeleverd door Aisha dat de profeet (SAW) het huwelijkscontract met haar schreef toen ze zes jaar oud was en hij het huwelijk met haar consummeerde toen ze negen jaar oud was, en ze bleef bij hem voor negen jaar (oftewel: tot zijn dood).”

Het is zeer interessant om te zien dat Sheikh al-Bukhari zelf nadrukkelijk aangeeft dat het uithuwelijken van kinderen is toegestaan. Hij bewijst dit vervolgens met Surah 65 aya 4 van de Koran en laat nog meer bewijs uit de Sunnah zien door middel van een betrouwbare hadith waarin Aisha zelf vertelt dat zij gemeenschap met Muhammad had toen zij negen jaar oud was.

De volgende hadith is nog duidelijker en ook afkomstig uit Sahih al Bukhari. Hij laat er geen misverstand over bestaan: Aisha was nog geen puber toen zij al getrouwd was met de profeet.

 

Overgeleverd door Aisha:

“Ik speelde vaak met de poppen in het bijzijn van de profeet, en mijn vriendinnetjes speelden ook met mij mee. Wanneer Allah’s apostel in mijn woning kwam, verstopten zij zichzelf, maar de profeet riep ze dan om met mij samen te spelen. (Toen was het spelen met poppen en gelijkende afbeeldingen verboden, maar het was toegestaan voor Aisha in die tijd, omdat ze nog een klein meisje was, die de leeftijd van pubertijd nog niet had bereikt.)” Notitie van de Islamitische vertaler: (zie Fateh al Bari pagina 143, Vol. 13).Sahih al-Bukhari, Volume 8, boek 73, hadith 151.

Sheikh Bukhari is overduidelijk van mening dat Aisha nog niet menstrueerde op het moment van haar eerste gemeenschap met Muhammad. Vandaar dat deze praktijk voor Moslims vandaag nog steeds is toegestaan.

En dan het meest gezaghebbende commentaar op de hadith collectie van Bukhari, Fateh al-Bari, dat wederom uitlegt hoe het zit:

“en zij die nooit menstrueerden, hun voorgeschreven periode is drie maanden vóór de pubertijd, wat aangeeft dat het in huwelijk weggeven van een meisje, voordat zij de pubertijd heeft bereikt, is toegestaan.”

De Tafsir genaamd Al Jalalayn, een wereldberoemd Korancommentaar uit de vroege zestiende eeuw zegt het volgende:

“En aangaande jullie vrouwen die niet langer verwachten te menstrueren, als jullie twijfelen over hun wachtperiode (Iddah) hun voorgeschreven wachttijd zal drie maanden zijn en (ook) voor degenen die nog niet gemenstrueerd hebben vanwege hun jeugdige leeftijd, hun periode zal (ook) drie maanden zijn.”

De Tafsir genaamd ‘Tanwir al Miqbas min Tafsir Ibn Abbas’ is één van de meest prominente Korancommentaren uit de formatieve periode van de Islam. Hierin wordt de genoemde aya behandelt met een overlevering van de profeet zelf:

“(En voor degenen van jullie vrouwen die zonder menstruatie zijn) vanwege hun ouderdom, (als je twijfelt) aangaande hun wachtperiode, (hun wachtperiode zal zijn drie maanden) waarop een andere man vroeg: “O boodschapper van Allah! Hoe zit het met de wachtperiode van zij die geen menstruatie hebben omdat ze te jong zijn?” (samen met zij die het niet hebben) vanwege jonge leeftijd, is hun wachtperiode is drie maanden.”

En dan de eveneens wereldberoemde Tafsir van Maududi, die stamt uit de 20ste eeuw. Hij geeft een expliciete toelichting bij deze aya die geen enkele twijfel laat bestaan over de betekenis:

“Hier dient men rekening te houden met het feit dat volgens de uitleg van de Koran, de vraag aangaande de wachtperiode betrekking heeft op de echtgenotes waarmee het huwelijk is geconsumeerd, want er is geen wachtperiode in geval van scheiding voordat het huwelijk geconsumeerd is (zie Al Ahzab aya 49). Derhalve bewijst de verwijzing naar de wachtperiode voor meisjes die nog niet gemenstrueerd hebben duidelijk dat het niet alleen is toegestaan om een meisje op die leeftijd weg te geven in het huwelijk, maar dat het ook is toegestaan voor de echtgenoot om het huwelijk met haar te consummeren. Welnu, het spreekt voor zich dat geen Moslim het recht heeft om te verbieden wat de Koran als toegestaan heeft verklaard.”

En ook de welbekende Middeleeuwse geleerde Ibn Kathir, heeft een niet mis te verstane interpretatie van dit vers:

“Allah de Verhevene verduidelijkt de wachtperiode van de vrouw tijdens de menopause. En dat is degene wiens menstruatie gestopt is vanwege haar oudere leeftijd. Haar Iddah is drie maanden in plaats van drie menstruatiecyclussen voor degenen die menstrueren, wat is gebaseerd op de Ayah in Surat al Baqarah (zie 2:228). Hetzelfde geldt voor de jongeren, die de jaren van menstruatie nog niet bereikt hebben. Hun Iddah is drie maanden net zoals degenen in menopauze.”

U ziet het zelf: er is geen enkele twijfel binnen de Soennitische Islam over het feit dat een minderjarig meisje mag worden uitgehuwelijkt. Daar komt bij dat haar eigen toestemming niet nodig is om te worden uitgehuwelijkt, juist omdat zij nog niet menstrueert. Haar minderjarigheid zorgt ervoor dat haar voogd (Wali in het Arabisch) zeggenschap heeft over haar uithuwelijking. Dit is uiteraard meestal de vader. Zo is Aisha’s toestemming niet gevraagd, toen zij door haar vader werd uitgehuwelijkt aan Muhammad.

De volgende authentieke Hadith maakt duidelijk dat Aisha nog als een kind speelde op de schommel en geen flauw benul had van haar aanstaande huwelijk. Ze werd letterlijk weggegeven.

 

Overgeleverd door Aisha:

“De profeet verloofde zich met mij toen ik een meisje van zes was. We gingen naar Medina en verbleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd ik ziek en viel mijn haar uit. Later groeide mijn haar weer terug en mijn moeder, Um Ruman, kwam naar me toe terwijl ik aan het spelen was op een schommel met een paar van mijn vriendinnetjes. Ze riep me en ik kwam naar haar toe, niet wetende wat ze met me wilde doen. Ze pakte me bij de hand en liet me bij de deur van ons huis staan. Ik was buiten adem en toen mijn ademhaling weer normaal was, nam ze wat water en waste mijn gezicht en hoofd ermee. Toen nam ze me mee in het huis. Daar in het huis zag ik wat Ansari vrouwen die zeiden, “Beste wensen en Allah’s zegeningen en veel geluk.” Toen vertrouwde ze me aan hen toe en zij bereidde me voor (op het huwelijk). Onverwacht kwam Allah’s apostel naar me toe in de voormiddag en mijn moeder droeg me over aan hem, en op dat moment was ik een meisje van negen jaar oud.”Sahih al-Bukhari, Volume 5, boek 58, hadith 234.

Uit alles blijkt dat een meisje dat nog niet menstrueert zonder haar toestemming mag worden uitgehuwelijkt en dat de bruidegom gemeenschap met haar mag hebben. Dat is een eeuwenlang Islamitisch gebruik. Niet vanwege het volgen van een culturele traditie, maar omdat de Koran en het voorbeeld van Muhammad dit toestaan.

Pas wanneer een meisje menstrueert is zij een vrouw en dient haar toestemming gevraagd te worden, volgens de Islamitische wetgeving. Maar zelfs dan kan een meisje in theorie tegen haar wil worden uitgehuwelijkt. Want Muhammad zei daar zelf over: “Haar zwijgen is haar toestemming…

Bronnen:
Koranverzen: de Nederlandse vertaling door Sofjan S. Siregar, herziene vierde druk 2001
Hadith: sahih-bukhari.com, kalamullah.com (fotokopieën van oorspronkelijke vertaling)
Tafsirs: altafsir.com, qtafsir.com, englishtafsir.com, islamweb.net
Islamitische terminologie: oxfordreference.com
Nieuwsbericht: dailymail.co.uk

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=from%3AJMIApologetics%2C%20OR%20from%3Aopendoorsnl%2C%20OR%20from%3AJohnPiper%2C%20OR%20from%3Aapologeticsindx%2C%20OR%20from%3ALApologetics%2C%20OR%20from%3Apersecutionnews%2C%20OR%20from%3AOneMinApologist%2C%20OR%20from%3APaulCopan%2C%20OR%20from%3AEyeApologetics%2C%20OR%20from%3AJoelVoordewind%2C%20OR%20from%3ADrOakley1689%2C%20OR%20from%3ARFupdates%2C" data-widget-id="671701839302279169">Tweets over from:JMIApologetics, OR from:opendoorsnl, OR from:JohnPiper, OR from:apologeticsindx, OR from:LApologetics, OR from:persecutionnews, OR from:OneMinApologist, OR from:PaulCopan, OR from:EyeApologetics, OR from:JoelVoordewind, OR from:DrOakley1689, OR from:RFupdates,</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>