banner-deel-5

 

Jihadisten

Deel V:

IS naar Verhouding 3 keer
zoveel Soldaten als Nederland

Een onderzoek naar de vraag of het aantal
Jihadisten iets zegt over het aantal sympathisanten

 

Inleidende Samenvatting

 

In dit artikel kijken we naar een veelgehoord argument dat in z’n meest concrete vorm ongeveer zo klinkt:

“Zo’n 0,0066% van alle moslims heeft zich aangesloten bij de Jihadisten. Als hun invulling van Jihad een onderdeel van het geloof was, zouden alle moslims het doen. Aangezien dit bij lange na niet zo is, kunnen we vaststellen dat dit niets te maken heeft met de islam.” [1]

De verkeerde aannames in deze redenering worden vaak klakkeloos overgenomen. Allereerst neemt men aan dat Jihad door een meerderheid van alle moslims moet worden gepleegd voordat het islamitisch kan worden genoemd. Het tegendeel is echter waar. Zoals ieder land een marginaal deel van haar populatie inlijft voor het leger, is dit voor een islamitische Staat niet anders. Deze logica werd al in de jonge jaren van de islam herkend en toegepast waarna er altijd consensus heeft bestaan over het feit dat gewapende Jihad een plicht is voor slechts een deel van de islamitische gemeenschap, mede omdat de Koran dit concept duidelijk neerlegt.

Als we dat begrijpen is de vervolgvraag hoeveel soldaten een islamitische Staat nodig heeft. Daarmee komen we op de tweede foute aanname in bovengenoemd argument. Men heeft de totale moslimpopulatie van de wereld afgezet tegen het aantal Jihadisten dat op een beperkt grondgebied strijdt. Men doet daarmee alsof IS alle moslims moet faciliteren, beschermen en beheersen, waar ze ook wonen. In werkelijkheid heeft IS slechts te maken met de populatie die het momenteel probeert te beheersen, aangevuld met de beoogde expansie die het rijk op korte termijn voor ogen heeft. Er bestaat dus geen verhouding tussen de Jihadisten van een kleine islamitische Staat en de volledige moslimbevolking, zoals die er ook niet is tussen het Armeense leger en alle Armenen die over de wereld zijn verspreid.

De islamitische Staat beheerste in september 2015, volgens cijfers uit die periode, circa 2,2 miljoen mensen.[2] We zullen verderop aantonen dat IS, voor een populatie van die grootte, beschikt over een hoeveelheid soldaten die voldoende tegemoet lijkt te komen aan de collectieve plicht die de islam aan moslims oplegt. Zo heeft IS in verhouding ruim drie keer het aantal militairen van Nederland. Daarom is het argument – dat het aantal strijders zo laag is – niet sterk genoeg om kritische beschouwing te doorstaan. Het zegt namelijk niets over het gedachtegoed van alle moslims, aangezien de meeste zijn gevrijwaard van gewapende Jihad.

Een veel eerlijkere vraag is dan ook in hoeverre moslims wereldwijd sympathie hebben voor IS, ondanks dat ze niet mee hoeven te vechten. U zult zien dat recente schattingen per moslimland in de miljoenen lopen ondanks het minderheidspercentage. Wanneer moslims IS niet steunen, is het een terechte onderzoeksvraag of ze dan wel via een andere weg extremistisch denken, zoals door openlijk uit te komen voor de voorkeur dat afvalligen en overspel plegers door hun overheden worden gedood. Ook dat is onderzocht. Beide onderzoeksvragen zullen aan het einde van dit artikel worden besproken.

Verhouding tussen aantal Jihadisten en de moslimpopulatie

De Jihadisten van IS vormen simpelweg het leger van de islamitische Staat, waar je naast onderworpen vijanden ook dokters, verkopers, koks, vrouwen en kinderen aantreft. Niemand beweert dat iedere moslim moet meedoen aan offensieve Jihad en al helemaal niet wanneer ze over de wereld verspreid zijn. Wat een islamitische Staat nodig heeft is een leger dat in verhouding staat tot haar populatie en doelen.

Vergelijk het met Nederland. Iedereen staat achter het feit dat wij een krijgsmacht hebben. Dit betekent echter niet dat iedere Nederlander zich hierbij moet aansluiten om deze steun te bewijzen. Van de 17 miljoen Nederlanders werkt 0,25% als militair binnen de krijgsmacht.[3] Wanneer voldoende Nederlanders die krijgsmacht bemannen, is de wens voor een goed werkend militair apparaat vervuld. Hierdoor zijn de overige 99,75% van de Nederlanders automatisch gevrijwaard van deze plicht.

Jihad is geen Universele- maar Collectieve Plicht (Fard al Kifayah)

Dat is ook hoe erover gedacht wordt door zo ongeveer alle islamitische geleerden ooit, met betrekking tot een islamitische Staat.

Majid Khadduri beschreef in één van zijn werken over islamitische jurisprudentie “dat alle juristen met bijna geen enkele uitzondering” van mening zijn dat gewapende Jihad een collectieve plicht is voor moslims. Deze plicht wordt vervuld door een deel van de gemeenschap.[4] Men noemt deze collectieve plicht in de Islam fard al-kifayah.[5] Individuele verplichtingen, zoals de shahada, bidden, vasten, zakat en hadj noemt men fard al-ayn.[6]

Ibn Rushd beschreef dezelfde consensus in zijn bekende vergelijkende studie van de vier islamitische wetsscholen:

“Met betrekking tot de hukm van deze activiteit zijn de juristen anoniem over het feit dat dit een collectieve- en geen universele verplichting is … De oplegging in de vorm van een gemeenschappelijke verplichting, dat wil zeggen, wanneer sommigen het ondernemen dan is de rest hiervan ontheven, is gebaseerd op de woorden van de Verhevene: ‘En het past de gelovigen niet dat zij allen (ten strijde) uitrukken. Waarom rukt niet van elke groep een aantal uit, opdat zij (de achtergeblevenen) begrip verkrijgen over de godsdienst…’” [7]

Ibn Rushd verwees met betrekking tot de Koran naar Soera 9 vers 122.

Ook Shafi jurist Al-Nawawi schreef hierover:

Oorlog tegen ongelovigen in hun eigen land is een collectieve plicht; dat wil zeggen dat wanneer een voldoende aantal moslims zich hierop richt, anderen wetmatig thuis mogen blijven.” [8]

Het moge duidelijk zijn dat Al-Nawawi hier niet doelt op defensieve Jihad. Het is zelfs zo dat zo’n geval van acute nood kan betekenen dat alle moslims (die wonen binnen het noodlijdende gebied en de landen daaromheen) verplicht zijn om mee te vechten.[9] Deze en andere mainstream werken zijn gewoon verkrijgbaar op de websites van alle bekende boekenketens, aangezien dit mainstream geleerden betreffen.

Aantal Jihadisten heeft niets te maken met totale bevolking

De islamitische wereldbevolking is niet alleen veel groter dan Nederland, maar ook in hoge mate verdeeld en verspreid. Dus hoeveel Jihadstrijders heeft IS nodig om aan het Nederlandse percentage van 0,25% te komen voor haar krijgsmacht?

Die vraag is niet simpelweg te beantwoorden door het aantal Jihadisten te delen door 1,7 miljard moslims, zoals gedaan wordt in het argument dat we in dit artikel bespreken. Isoleer je bijvoorbeeld de Soennitische wereldbevolking, dan zou je rond de 4 miljoen soldaten moeten hebben om op het Nederlandse percentage uit te komen. Dat is in absolute cijfers meer dan de militairen van China en Amerika bij elkaar. Bovendien wonen de Soennieten niet bij elkaar in één Staat. Een dergelijke rekensom houdt dan ook geen rekening met het terrein waarbinnen de islamitische Staat momenteel opereert. Het is echter wel wat islamapologeten opperen wanneer ze impliceren dat het ontbreken van die grote getale Jihadisten wijst op een wereldwijde afwijzing van IS.

Het is niet nodig dat 4 miljoen moslims naar Syrië en Irak afreizen om het leger van de islamitische Staat te bemannen. Dat is niet eens te managen, aangezien het aantal strijders dan twee keer zo groot wordt als de inwoners zelf, zoals blijkt uit de genoemde cijfers.[10]

Hoeveel strijders heeft IS voor haar populatie?

Op basis van die cijfers is de meest voorzichtige schatting van het aantal IS-soldaten (18.000) hoogstens 0,8% van de populatie van 2,2 miljoen mensen. Dat is meer dan drie keer het percentage Nederlandse militairen ten opzichte van onze bevolking, waardoor IS gerust een uitermate agressief Staatje kan worden genoemd. Volgens de wat hogere schattingen van de CIA ligt het aantal Jihadisten binnen IS op hooguit 31.500 strijders, wat neerkomt op 1,4% van de populatie.

Als we de allerhoogste schattingen gebruiken, van de Jordaanse journalist Fuad Hussein, komt het percentage IS-soldaten uit op 9% van de populatie. Het aantal Jihadisten dat Hussein noemt (200.000) is echter inclusief beveiliging, grensbewaking, et cetera.

Hoeveel moslims identificeren zich met extremisme?

Nu iedereen het genoemde argument kan weerleggen, is het goed om te zoeken naar een vraagstelling die wel eerlijk is omtrent Jihadisten en extremisme onder de moslimbevolking. We bespreken kort wat we in een eerder artikel hebben uitgewerkt.

pew-tabelEen studie door het Pew Research Center heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat naar schatting 8% van de Turkse bevolking een positief beeld heeft van de islamitische Staat in Syrië en Irak. Hoewel dit een minderheid betreft, kan men zich niet onttrekken aan het feit dat die 8% neerkomt op 6,5 miljoen IS-sympathisanten. Dit cijfer negeren komt de wereldvrede vermoedelijk niet ten goede.

En dit was alleen nog maar Turkije. In Nigeria, Maleisië en Pakistan betreft de openlijke steun voor IS respectievelijk 14-, 11- en 9% van de bevolking. Als we er vanuit gaan dat deze percentages representatief zijn voor die landen, komt dat neer op maar liefst 47,6 miljoen IS-sympathisanten. In hoeverre zij actief willen deelnemen aan die islamitische Staat is natuurlijk niet duidelijk. Maar u weet inmiddels dat zij hun steun niet hoeven te bewijzen door mee te doen aan de gewapende Jihad.

Wanneer we kijken naar een voorkeur als het gaat om Sharia bepalingen, zoals het stenigen voor overspel en het doden van afvalligen, zien we dat dit een ruime meerderheid betreft in landen als Egypte, Palestina, Pakistan en Jordanië. Iets dat neerkomt op honderden miljoenen mensen die zich bedienen van – in onze ogen – extremistische standpunten.

Daar komt het onderzoek van Ruud Koopmans bij, dat ging over fundamentalisme onder Europese moslims, alsmede een studie naar Amerikaanse moslims waaruit bleek dat maar liefst 9% van mening is dat IS de Sharia op correcte wijze volgt. Dit komt neer op circa 297.000 Amerikaanse moslims.

Voor alle cijfers en de bronvermeldingen verwijzen we naar ons recent verschenen artikel: Hoeveel moslims identificeren zich met extremisme? De cijfers.[11]

Conclusie

Het argument dat IS niets met de islam te maken heeft, omdat maar ze maar heel weinig soldaten hebben, is misleidend. Het aantal is juist zeer hoog wanneer we dit in een oprecht perspectief plaatsen en daarbij reële factoren in ogenschouw nemen.

Eeuwenlange islamitische jurisprudentie en simpele logica maken bovendien duidelijk dat het niet nodig (en zelfs niet wenselijk) is dat alle moslims aan de offensieve Jihad van IS meedoen. Zij kunnen zich – geheel conform de mainstream islam – laten vertegenwoordigen door een deel van hen die de gewapende strijd op zich neemt.

Wanneer IS verder wordt teruggedrongen, is de kans overigens wel aanwezig dat steeds meer mensen zich aansluiten om te voldoen aan de islamitische plicht om moslims in nood bij te staan.[12] De genoemde onderzoeken naar extremisme onder moslims laten zien dat deze zorg niet ongegrond is.

 

Voetnoten

[1] All Times 10; 10 Lies you were told about Islam; vanaf minuut 4:50: https://www.youtube.com/watch?v=kq4BFIoPCLI

[2] https://southfront.org/the-isis-militants-how-many-are-they/

[3] Kerngegevens Defensie, feiten en cijfers, brochure rijksoverheid.nl, gegevens 1 juli 2015, p. 25

[4] Khadduri, Majid; War and Peace in the Law of Islam, p. 60

[5] The Oxford Dictionary of Islam

[6] Ibid.

[7] Rushd, Ibn; Bidayat Al-Mujtahid, Volume 1, vertaling professor Imran Ahsan Khan Nyazee, p. 454

[8] Al-Nawawi; Minhaj et Talibin; a manual of Muhammadam law according to the school of Shafi, vertaald door L.W.C. van den Berg en E.C. Howard, p. 457

[9] Khadduri, Majid; Ibid. Zie ook: https://islamqa.info/en/20214

[10] https://southfront.org/the-isis-militants-how-many-are-they/

[11] https://deovolentenl.nl/hoeveel-moslims-identificeren-zich-met-extremisme-de-cijfers/

[12] Khadduri, Majid; Ibid. Zie ook: https://islamqa.info/en/20214

(Alle Engelstalige citaten zijn vertaald door Deo Volente NL)

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

50 keer Bijgeloof in de Islam

50 keer Bijgeloof in de Islam

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Het Evangelie Uitgelegd

Het Evangelie Uitgelegd

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

De Ware Bronnen van de Koran

De Ware Bronnen van de Koran

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Jihad – Niet mijn Islam?

Jihad – Niet mijn Islam?

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=from%3AJMIApologetics%2C%20OR%20from%3Aopendoorsnl%2C%20OR%20from%3AJohnPiper%2C%20OR%20from%3Aapologeticsindx%2C%20OR%20from%3ALApologetics%2C%20OR%20from%3Apersecutionnews%2C%20OR%20from%3AOneMinApologist%2C%20OR%20from%3APaulCopan%2C%20OR%20from%3AEyeApologetics%2C%20OR%20from%3AJoelVoordewind%2C%20OR%20from%3ADrOakley1689%2C%20OR%20from%3ARFupdates%2C" data-widget-id="671701839302279169">Tweets over from:JMIApologetics, OR from:opendoorsnl, OR from:JohnPiper, OR from:apologeticsindx, OR from:LApologetics, OR from:persecutionnews, OR from:OneMinApologist, OR from:PaulCopan, OR from:EyeApologetics, OR from:JoelVoordewind, OR from:DrOakley1689, OR from:RFupdates,</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>